Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/87

Click to flip

87 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Angrez
English person
Acchaa
Good, Nice, really? O I see!
amriikan
american
Almaarii
cupboard
aadmii
man, person
aap
you (formal)
aashaa
hope
aur
and
ek
one, a
Kamraa
Room
kaafii
quite
Khursii
Chair
Kyaa
question-marker
Khaalii
empty, vacant
Khirkii
Window
ghaarii
car
gujaraatii
Gujarati
chaachaa
paternal uncle
chiriyaa
Bird
Chotaa
small
Janvarii
January
zaruur
of course, certainly
jarman
German
Jaapaanii
Japanese
jii
respect-marker
Jii Nahii(n)
No
Jii ha(n)
yes
thiik
all right, ok
tiin
three
tum
you (familiar)
tuu
you (intimate)
Daadii
Grandmother
Duusraa
other, second
Do
two
dono
both
Namaste
hello, goodbye
nahii(n)
not
pankhaa
fan
panjaabii
Panjabi
Patthar
stone
palang
bed
paakistaanii
Pakistani
Pitaa
father
Puraanaa
old (of things)
prati
copy
Bagiichaa
Garden
bachaa
Child
Baraa
big
Bahut
Very
Bahuu
Daughter-in-law
Buurhaa
elderly
bhaaratiiy
Indian
Bhaashaa
Language
Makaan
House
Maataa
Mother
Maanav
Human Being
Maaruti
Maruti (car make)
Muurti
statue, image
mez
table
mai
I
yah
this, he, she, it
yahaa(n)
here
ye
these, they, he, she
ravivaar
Sunday
raajaa
king
ruusii
Russian
Larkaa
boy
Larkii
Girl
Laal
Red
Log
people
vah
that, he, she, it
ve
those, they, he, she (formal)
shukriyaa
thank you
safed
white
saaikil
bicycle
saaf
clean
sirf
only
sundar
beautiful
ham
we
havaadaar
airy
haa(n)
yes
hindustaanii
Indian
hinduu
Hindu
huu
am
hai
is
hai(n)
are
ho
are