• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Tumör
Cellklump, cellmassa ex en vårta
Benign
Godartad tumör
Malign
Elakartad tumör
Cancer
Malign tumör
Carcinom
Epitelcellscancer
Sarkom
Cancer i stödjevävnad
Tumörsuppressorgener
Gener som kodar för proteiner som bromsar celldelning
Onkgener
Gener som driver på celldelning
Remission
Man har ingen klinisk påvisbar sjukdom
Recidiv
Återfall
Metastas
Spridningen
Vilken är den vanligaste cancerformen?
Hurcancer
Vilken form av cancer har flest dödsfall?
Lungcancer
Vad är en differentierad cell? Varför är det inte bra om celler inte blir differentierade som de ska?
En differentierad cell är specialiserad, dessa är sämre på att dela sig. Ju mer differentierad en cell är ju sämre är den på att dela sig. Ibland blir inte celler differentierade som de ska utan fortsätter att dela sig. De blir då tumörer. Om de blir väldigt odifferentierade kan deras "ankare" som håller dem på plats försvinna och tumören sprida sig ut i blodet till annan vävnad.
Vad skiljer en cancercell från en normal cell?
Ohämmad celldelning (oberoende av tillväxtfaktorer, obegränsad celldelningsförmåga, okänslig för tillväxthämning), bristande differentiering, bristande funktion, inaktiverad apoptos, stimulerar blodkärlsnybildning
Ge exempel på två tumörsupressorgener
P53 och Rb
Hur riktar man in cancerbehandling? Är det selektiv toxicitet? Får man biverkningar?
Man riktar in behandlingen på delande celler. Det är selektivt på det sättet att de inte påverkar celler som inte delar sig, men kroppen behöver dela sina snälla celler också pch därav får man biverkningar som håravfall, illamående och dåligt immunförsvar
Vad finns det för behandlingsmöjligheter för tumörer?
Kirurgi, strålning, läkemedel och benmärgstransplantation
Vad finns det för kategorier av läkemedel för tumörer?
Cytostatika, endokrin terapi och immunstimulerande medel
Vad finns det för sorter cytostatika?
Alkylerande, antimetaboliter, mitoshämmare och övriga
Hur fungerar alkylerande cytostatika?
De innehåller elektronfattiga grupper som binder in till elektronrika kvävebaser i cellers DNA-molekyl under celldelning så detta hindras.
Hur fungerar antimetaboliter?
De verkar på delande celler. Substanserna påminner om prekursorer som används vid DNA och RNA bildandet. Så cellen misstar sig och använder felaktigt läkemedlet istället. Dessa läkemedel slår attså på s-fasen i cellcykeln och hindrar DNA/RNA-syntes.
Hur fungerar mitoshämmare?
De slår mot celler i mitosfasen. De påverkar mikrotubuli som ansvarar för kromosomrörelserna under celldelningen. Dvs cellerna kan inte dela på sig som de ska
Vad är primär cytostatikatresistens?
"Inneboende resistens" om en cancercell hade toxiska egenskaper mot cellgift redan innan den blev en cancercell
Vad är sekundär cytostatikaresistens?
"Förvärvad" cancercellen på grund av ex. Mutationer kan skydda sig mot cytostatika. Ex en pump som pumpar ut cytostatika ur cellen så cytostatikan inte kan verka.
Det finns fyra sorters leukemi, vilka?
Akut lymfatisk leukemi, akut myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi och kronisk myleolisk leukemi
Det finns två olika sorters stamcrllstransplantation, vilka pch vad skiljer dem åt?
Autolog transplantation och allogen transplantation
Vid autolog får man inte att de transplanterade cellerna attackerar en och inte heller att de attackerar lekemin då det är patientens egna celler. Men man byter bort de onda.
Allogen finns risk för att cellerna attackerar ens enga celler och det nys immunsystemet kommer förmodligen attakera leukemin. Här tas celler från en matchande donator