Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

-

m. Rectus abdominis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Crista pubica og symphysis pubica
Hæfte: 5., 6. og 7. cartilago og proc. xiphoideus
Funktion: Flexion af columna

Udspring: Crista pubica og symphysis pubica


Hæfte: 5., 6. og 7. cartilago og proc. xiphoideus


Funktion: Flexion af columna, post. tilt af bækkenet

m. Obliquus externus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: De 8 nederste ribben
Hæfte: Crista iliaca anterior, aponeurosis abdominis (linea alba)
Funktion: Lat. flex. til samme side, rot. til modsatte side (unilateralt) samt flexion af columna, og fastholde abdominalindhold (bilateralt)

Udspring: De 8 nederste ribben


Hæfte: Crista iliaca anterior, aponeurosis abdominis (linea alba)


Funktion: Lat. flex. til samme side, rot. til modsatte side (unilateralt) samt flexion af columna, og fastholde abdominalindhold (bilateralt)m. Obliquus internus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Laterale del af lig. inguinale, crista iliaca og thoracolumbale aponeurose
Hæfte: Nedre tre ribben, aponeurosis abdominis (linea alba)
Funktion: Lat. flex. og rot. til samme side (unilateralt) samt flex. columna og fastholde abdominalin...

Udspring: Laterale del af lig. inguinale, crista iliaca og thoracolumbale aponeurose


Hæfte: Nedre tre ribben, aponeurosis abdominis (linea alba)


Funktion: Lat. flex. og rot. til samme side (unilateralt) samt flex. columna og fastholde abdominalindhold (bilateralt)

m. Transversus abdominis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Lat. lig. inguinale, crista iliaca, thoracolumbale aponeurose, og nedre 6 ribben
Hæfte: Aponeurosis abdominis (linea alba)
Funktion: Fastholde abdominalindhold

Udspring: Lat. lig. inguinale, crista iliaca, thoracolumbale aponeurose, og nedre 6 ribben


Hæfte: Aponeurosis abdominis (linea alba)


Funktion: Fastholde abdominalindhold

m. Diaphragma


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Indre flade af nedre 6 ribben, øvre to el. tre lumbale hvirvler og indre del af proc. xiphoideus
Hæfte: Centralsenen af diaphragma (trekløverformet)
Funktion: Inspiration (indånding) ved at trække centralsenen ned og øge volumen i ...

Udspring: Indre flade af nedre 6 ribben, øvre to el. tre lumbale hvirvler og indre del af proc. xiphoideus


Hæfte: Centralsenen af diaphragma (trekløverformet)


Funktion: Inspiration (indånding) ved at trække centralsenen ned og øge volumen i thorax

m. Intercostalis externus og internus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Inferiore kant af superiore ribben
Hæfte: Superiore kant af inferiore ribben 
Funktion: Assistere i indånding ved at forøge kapacitet af thorax (externus) og assistere i udånding ved at formindske kapacitet af thorax (internus)

Udspring: Inferiore kant af superiore ribben


Hæfte: Superiore kant af inferiore ribben


Funktion: Assistere i indånding ved at forøge kapacitet af thorax (externus) og assistere i udånding ved at formindske kapacitet af thorax (internus)