• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Zajímalo mě, čí jste rodiče.
I wondered whose parents you were.
Proč se to pořád zhoršuje?
Why does it keep getting worse?
Přestaň ji nutit, aby takové věci říkala.
Stop making her say such things.
Tak to ale končit nemělo.
That's not how it was supposed to end.
Měls mlčet a nikdo z nich by nezemřel.
You should have kept quiet and none of them would have died.
Přemýšlím, že to nechám opravit.
I'm thinking of having it fixed.
Nezapojujme se do toho.
Let's not get involved.
To je hrozný hráč, je to vůbec možné?
What an awful player, can you believe this?
Radši si sežeň pušku, nějakou co funguje.
You'd better get a gun, one that works.
Upřímně řečeno, nejradši bych tam nešel.
Frankly, I wish I didn't have to go there.
Chtěl někdo, abychom to zjistili?
Did anybody want us to find out?
Nakonec to snědl a všichni ostatní taky.
He ended up eating it and so did everyone else.
Proč bylo nutné všechny značky předělat?
Why did all the signs have to be redone?
Nikdo na to nepřišel tak rychle jako ona.
No one figured it out as quickly as she did.
Jak dlouho už tenhle problém řešíme?
How long have we been dealing with this problem?
Začni se oblékat, ať nezmeškáš autobus.
Start getting dressed so that you don't miss the bus.
Neměla bys radši za muže sportovce?
Wouldn't you rather be married to an athlete?
Věděl, že dokud se neomluví, neodejdu.
He knew that I wouldn't leave until he apologized.