Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

schilderstijl ontwikkeld door Giorgio de Chirico even vóór WOI;


doel: diepere waarheid bloot leggen achter de schijnbare werkelijkheid


hoe: via bevreemdende en raadselachtige voorstellingen, die een herkenbare iconografie bezitten:


–Een fictieve ruimte met vertekend perspectief


–De vervanging van mensen door beeldhouwwerken of mannequins


–Misplaatste, niet-gerelateerde voorwerpen•Sleutelwoorden: stilte, mysterie, dromerig, enigmatisch, schaduwen, vlakke weergave

pittura metafisica

een brede, internationale kunstbeweging


onderwerp: collectieve afgrijzen voor WOI, aanklacht tegen de gevestigde waarden die de oorlog voortbrachten


–De kunstenaars zijn niet verbonden door eenzelfde stijl, maar door een mentaliteit: deze vervangt traditie en rede door anarchie en absurditeit


–Het resultaat was revolutionair: de houding van vrijheid en oneerbiedig-heid en de zin tot experimenteren zijn de meest hardnekkige erfenissen


Sleutelwoorden: onzin, toeval, verbeelding, anti-kunst, collage, beel-denstormerij, provocatie, woordspelingen

dadaïsme

een alledaags, gefabriceerd voorwerp dat uit zijn utilitaire context wordt geplukt en tot kunst wordt verheven louter en alleen door de intentie van de kunstenaar
Een readymade onderscheidt zich van andere types van objet trouvé doordat


(1) het een product is van massaproductie en


(2) het doorgaans zonder ingrepen wordt gepresenteerd
In de meest strikte zin van het woord past men de term enkel en alleen toe op werken van Marcel Duchamp, en dan vooral werken uit de periode 1913-21

readymade

Amerikaanse realistische schilders aan het begin van de 20ste eeuw, die een voorkeur toonden voor de ruige kant van het moderne (en vooral New Yorkse) stadsleven;


zij wierpen een eerlijke, directe blik op ‘Jan met de pet’
Sleutelwoorden: arbeidersklasse, armoede, ruw, humaan, New York, spontaniteit, trefzekerheid

Ashcan School

realistischer tendens binnen het Duitse expressionisme van de jaren 1920;


‘nieuw’ en ‘zakelijk’ : ze druist in tegen patriottisme, heroïsme en het verleden, en werpt in de plaats daarvan een kritische, bijtend sarcastische blik op de samenleving, volledig gedesillusioneerd door de gruwelen van WOI


In de jaren 1930 werd ze door de Nazi’s als entartete Kunst (ontaarde kunst) bestempeld


Sleutelwoorden: ontnuchterd, anti-oorlog, maatschappelijke ellende, cynisch, rauwheid, onverbloemd, onverbiddelijk

Neue Sachlichkeit

–Otto Dix (1891-1969)


–George Grosz (Georg Groß) (1893-1959)


–Max Beckmann (1884-1950)


–Käthe Kollwitz (1867-1945)

Kunstenaars van de Neue Sachlichkeit

het onderwerp: verontwaardiging voor WOI en de kwalen van de maatschappij aan de kaak stellen.

gemeenschappelijk element dadaïsme en Neue Sachlichkeit

De Neue Sachlichkeit wordt zo genoemd door de Nazi's in de jaren 1930 (ontaarde kunst)

entartete kunst

Goya is inspiratie voor de serie "Der Krieg" van O. Dix: Napoleontische inval en Spaanse onafhankelijkheidsoorlog (Los desastres de la guerra) dienden als model voor bv. gewonde soldaat.

link Goya en O. Dix

een ontwikkeling te onderscheiden in de interbellumkunst, waarbij kunstenaars zich afkeerden van de chaos van vooroorlogse avant-gardistische experimenten en in de plaats een classicisme aangrijpen dat de Franse/mediterrane traditie waardig is


Wordt in verband gebracht met de nood van kunstenaars om het geloof in een ordelijke wereld te herbevestigen na de complete en totale ontreddering veroorzaakt door WOI

Rappel à l'ordre

Toneelstuk (ballet russe) waarvan het decor een uitvergrote kopie is van "rennende vrouwen aan het strand" van Picasso.


(In dit toneelstuk werden kostuums van Coco Chanel gebruikt, een scenario van Cocteau en choreografie van Nichiuska.)

Le train bleu

een alliantie van vnl. Nederlandse schilders, beeldhouwers, architecten en ontwerpers,


1917, Theo Van Doesburg;


ze ging uit van een heldere, streng abstracte beeldtaal, waarvan het de bedoeling was ze in te zetten voor praktische doeleinden, wat moest leiden tot een vernieuwing van de samenleving


Ze was zelfbewust internationaal,


met tijdschrift De Stijl als spreekbuis•Sleutelwoorden: uitzuivering, asymmetrisch evenwicht, primaire kleuren, raamwerk/raster, geometrische orde, streng, helder

De Stijl

Piet Mondriaan


Theo Van Doesburg


Georges Vantongerloo


Gerrit Rietveld

kunstenaars van De Stijl

de naam uitgekozen door Piet Mondriaan voor zijn eigen kunsttheorieën en zijn strenge geometrisch-abstracte schilderstijl,


kenmerken:


- rasters van horizontale en verticale lijnen


- een kleurenpalet beperkt tot zwart, wit, grijs en de primaire kleuren rood, geel en blauw
De creatie van een asymmetrisch evenwicht staat daarbij centraal

Neoplasticisme

Duitse, baanbrekende avant-gardeschool


1919 Walter Gropius;


kern van de Bauhausideologie: ambitie om kunstenaars, ontwerpers en architecten meer maatschappelijk verantwoordelijk te maken, nl. door grenzen op te heffen tussen theorie en praktijk, tussen de schone kunsten en toegepaste kunsten, tussen het artistieke en het commerciële


In 1933 werd de school opgedoekt door de Nazi’s


Sleutelwoorden: functioneel design, moderne materialen, eenvoud, geometrische verfijning, aansluiting bij industrie, tijdloos

Bauhaus

kunstbeweging opgericht in 1924


groep Parijse intellectuelen olv André Breton; bron: dadaïsme,


verschil: een welomlijnd, doctrinair alternatief voor gevestigde waarden: conventionele kijk op de realiteit + ervaringen van het on-derbewustzijn en dromen


resultaat: ‘super-realiteit’


invloed van Freudiaanse psychoanalyse


bloei: 1930


Sleutelwoorden: droombeelden, juxtaposities, hallucinatoir, onbewust, mysterie, irrationeel, ambivalent, verbeelding

Surrealisme

een techniek van schrijven, tekenen of schilderen zonder bewuste controle, zodat het onderbewustzijn kan overnemen


–> Dadaïsten, surrealisten, abstract-expressionisten

automatisme

“[Surrealisme is] zuiver psychisch automatisme, met de intentie óf verbaal, óf schriftelijk, óf op enige andere wijze, het echte functioneren van het denken uit te drukken. Denken uitgedrukt zonder enige controle uitgeoefend door de rede, en buiten alle morele en esthetische overwegingen.” (Manifest van het surrealisme, 1924)

Doel van het surrealisme, verwoord door Breton

verf aanbrengen op blad papier en aanwrijven tegen een ander papier. Dit is een techniek die ook de controle van de kunstenaar uitschakelt.


zie Max Ernst

decalcomania

vertekend perspectief. De chirico stelde architecturale scenes voor met vertekend perspectief. Hij was een voorloper van het surrealisme.

link De Chirico en Max Ernst

Abstractie beïnvloed door vormen van de natuur, door organische vormen,


cf. Juan Mirò, compositie, 1933


cf. Jean Arp, menselijke concretie, 1936

biomorfische abstractie

een fotografisch beeld gemaakt zonder camera, door voorwerpen op lichtgevoelig papier te plaatsen en vervolgens bloot te stellen aan licht


-> Moholy-Nagy


-> Man Ray: rayographie


-> Jessica Warboys


-> Thomas Ruff

fotogram