• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hur dags?
at what time?
stiger upp
get up
halv sju
at half past six
tio över sju
ten past seven
börjar skolan
starts school
en skola
a school
kvart i åtta
a quarter to eight
tjugo i sju
twenty to seven
ett kontor
an office
fem över halv nio
twenty-five to nine
en väckarklocka
an alarm clock
ringer
rings
ibland
sometimes
en spårvagn
a tram
fem i halv nio
twenty-five past eight
(ett) förmiddagskaffe
morning coffee
gör
do
jobbet
the place of work
arbetar
work
ju
of course, as you know
deltid
part-time
hem
home
handlar
shop
på vägen hem
on the way home
slutar
finishes
på eftermiddagen
in the afternoon
ungefär
about
inte förrän
not until
på kvällen
in the evening
har gått till sängs
has gone to bed
vid halv nio-tiden
around half past eight
går och lägger oss
go to bed
lite över
a little past
(en)midnatt
midnight
riktig
true
en nattuggla
a night-owl
i kväll
tonight
se efter
look after
dina
your
föräldrar
parents
en konsert
a concert
(en) måndag
(a) Monday
idag
today
ut
out
en kurs
a course
fransk
French
en konversation
a conversation
diskuterar
discusses
(en) politik
politics
sina
his
partivänner
friends in his political party
lyssna på musik
listen to music
titta på
watch, look at
någon
some
på tisdagarna
on Tuesdays
lär jag mig
I learn
en gitarr
a guitar
på torsdagarna
on Thursdays
en fotokurs
a course in photography
på onsdagarna
on Wednesdays