Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Do you have ...?
May _____ ba kayo?
there is/are
mayroon
do you want/like a
ibig po ba ninyo ng
double
pandalawahan
and
at
single
pang-isahan
we want/like
ibig namin
for my son
para sa anak kong
how much each
magkakano
the rooms
ang mga kuwarto
per night
isang gabi
is it alright sir/ma'am?
pwede na po ba
for you
para sa inyo
yes, good
oo, mabuti
where do i sign?
saan ako pipirma?
just here below
dito lang po sa ibaba
time
panahon
tall
matangkad
what are the times of...
ano ang mga oras ng
food here
pagkain dito
certainly sir
aba opo
breakfast
almusal
from
buhat sa
6:30
alas sais y medya
until
hanggang
9:30
alas nwebe y medya
lunch
tanghalian
noon
alas dose
2:00pm
alas dos nang hapon
supper
hapunan
9:00pm
alas nuwebe nang gabi
at anytime
sa lahat nang oras
is there any place to eat?
may makakainan bang
near here
malapit dito`
there is food
may pagkain
midnight
hatinggabi
that is good
mabuti kung ganoon
not expensive (i hope)?
hindi ba mahal?
so sir
hindi po
the good is delicious
masarap ang pagkain
the price is cheap/right
mura ang halaga
change ($)
sukli
may tao pa sa banyo
someone is still in the bathroom
book
aklat
spouse
asawa
vehicle
sasakyan
umbrella
payong
knfie
kutsilyo
plate
pinggan
drinking glass
baso
No, none.
wala
I do not have...
wala akong ...
ship
barko
sea/ocean
dagat
table
mesa
no money
walang kuwarta (??)
wallet
pitaka
rubbish
daan
man
lalaki
no passenger
walang pasahero