Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Planctomycetes

Vatten, kan oxidera ammoniak till kväve

Deinoccocales

Vanliga miljöer, tål höra strålningsdoser

Fermicutes

Olika miljöer, mag-tarm, gram+

Aktinobakterier

Gram+, antibiotikaproduktion

Cyanobakterier

Ursprung till kloroplaster, producerar syre, kvävefixering

Bakteroidetes

Vanligaste bakteriegruppen

Spirocheates

Flageller inuti, snurrar

Proteobakteria


Anpassade för symbios, E.Coli

Euryarkeer

Metanogener, halofiler, acidofiler, hypertermofiler

Crenarkeer

hypertermofiler, hypertermoacidofiler

Thaumarkeer

Mesofiler, kryofiler

Sulfolobus (crenarkeer)

högra temperaturer, lågt pH, aerobt/anaerobt

Pyrobaculum

Höga temp, neutralt pH

Ignococcus

Höga temp, värdcell för nanoarkeer