Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
CELIBATAS
Katalikų dvasininkams privaloma viengungystė
INDULGENCIJA
Bausmė už nuodėmes atleidimas, patvirtinamas Bažnyčios išduodamu raštu
INKVIZICIJA
Katalikų bažnyčios teisminė institucija, įsteigta XIII a. kovoti su bažnyčios priešais
INVESTITŪRA
Katalikų dvasininko paskyrimas eiti bažnytines pareigas, kartu duodant valdyti pasaulietinius turtus
KIRILICA
Viena iš seniausių slavų abecelių (sukurta IX a. pabaigoje)
REGULA
Taisyklė/Nuostatas
SCHIZMA
Bažnyčios ar bendruomenės organizacinis skilimas
TEOKRATINĖ TEORIJA
Katalikų bažnyčios vadovybės sukurta teorija, kad valstybėje aukščiausia valdžia turi priklausyti dvasininkams
DEŠIMTINĖ
Duoklė,skirta dvasininkams išlaikyti. Ją sudarė dešimtoji dalis natūraliųjų ir piniginių pajamų.
SIMONIJA
Bažnytinių pareigų pardavinėjimas už pinigus
ANATEMA
Visiškas atskyrimas nuo Bažnyčios arba tam tikro žmogaus, kaip religinės bendruomenės nario teisių apribojimas (ekskomunikacija)
BAUDŽIAUNINKAS
Valstietis,kurio turtas, darbas ir jis pats visiškai priklausė feodalui
CECHAS
Tuo pačiu amatu besiverčiančių miesto amatininkų organizacija
FEODALIZMAS
Viduramžių politinė santvarka, paremta vasaline lenine sistema: monarchas perleisdavo feodalo (leno) teise žemės dalį vasalams, o šie - žemesniesiems savo vasalams
GILDIJA
Pirklių susivienijimas, gynęs savo narių interesus ir privilegijas
KORPORACIJA
Teisiškai įforminta asmenų grupė, kurią sieja bendri profesiniai ar luomiai
OMAŽO RITUALAS
Vasalinės sutarties sudarimo apeigos/ritualas
PREKARIUMAS
Žemės nuomos forma, kuria valstietis įsipareigodavo mokėti činšą arba eiti lažą už turtingo žemvaldžio ar Bažnyčios jam duodamas žemes
RENTA
Iš kapitalo, nekilnojamojo turto ar žemės nuosavybės reguliariai gaunamos pajamos, gavėjui neįdedant jokio darbo
SENJORAS
Senjorijos savininkas, turėjęs savo žemėje gyvenančių priklausomų valstiečių (kartais ir miestiečių);
SIUZERENAS
Grupės vasalų valdovas
AUTONOMIJA
Savivalda
PERGAMENTAS
Specialiai išdirbta oda, naudojama rašyti
KONTRIBUCIJA
Prievertinės rinkliavos iš užkariautos teritorijos gyventojų suma, kurią nugalėtojų valstybė pagal taikos sutartį priverčiama sumokėti nugalėjusiai valstybei
VĖLIAVA
Tam tikras karuomenės vienetas, dalinys
KONVERTAS
Suvažiavimas, tautos atstovų susirinkimas
VAIVADA
Valdovo vietininkas, tam tikros krašto srities valdytojas
SUOLININKŲ TEISMAS
Vienas iš teismų savivaldą turinčiame mieste, kurio teismų sistemą, be Suolininkų teismo, dar sudarė ir Tarybos teismas
VAITAS
LDK miesto, turinčio savivaldą, paeigūnas
ORDA
Keleto klajoklių genčių susivienijimas, pavaldus vienam chanui
UNITAI arba RYTŲ APEIGŲ KATALIKAI
Lenkijos ir Lietuvos valstybės stačiatikiai, 1569 m. sudarę Bresto bažnytinę uniją su Romos katalikų bažnyčia; pagal uniją stačiatikiai pripažino popiežiaus valdžią ir priėmė katalikybės dogmatiką, bet pasiliko savo liturgiją ir bažnytinę slavų kalbą
BURŽUAZIJA
Kapitalistinės visuomenės klasė, valdanti pagrindines gamybos priemones ir naudojant samdomąjį darbą
ČINŠAS
Baudžiauninkų arba žemės naudotojų mokestis žemės savininkui pinigais arba natūra
KAPITALIZMAS
Visuomenės santvarka, kurios gamybinių santykių pagrindą sudaro prievartinė gamybos priemonių nuosavybė ir samdomas darbas
LAŽAS
Priverstinis baudžiauninko darbas dvare
MANUFAKTŪRA
Gamybos būdas, paremtas samdomuoju darbu, jo specializacija bei pasidalijimu ir rankine amatininška technika
ANGLIKONYBĖ
Protestantizmo kryptis, Didžiosios Britanijos valstybinė religija
BULĖ
Popiežiaus kancelerijoje paruoštas ir antpauduotas iškilmingos formos dokumentas, kuriuo fiksuojami svarbūs popiežiaus leidžiami teisės aktai
KALVINIZMAS
Viena pagrindinių protestantizmo krypčių, jos pradininkas Jonas Kalvinas
SIDONAS
Bažnyčios valdžios organas, dvasininkų ir pasauliečių susirinkimas Bažnyčios reikalams spręsti
PALIVARKAS
Feodalinių laikų Vidurio ir Rytų Europos šalių dvaro padalinys, kuriame buvo atskira sodyba, ūkinių pastatų, dirbamosios ir kitos žemės. Jis sudarė atskirą ūkininkavimo vienetą
SIDABRINĖ
LDK valstiečių mokestis valstybei sidabriniais pinigais, paparastai karo reikalams
JAKOBINAI
Politinė grupuotė, susikūrusi ir veikusi 1789-1794 m. Prancuzijos revoliucijos laikotarpiu, respublikinio valdymo ir demokratinių reformų šalininkai
KONSTITUCINĖ MONARCHIJA
Valdymo forma, kai monarchas (karalius) atlieka tik reprezentacines vadovo funkcijas, o įstatymų leidžaimoji valdžia bei vykdomoji valdžia priklauso demokratiniu būdu išrinktam parlamentarui ir jam atsakingai valstybei
LIBERALIZMAS
Politinė ideologija, ginanti asmens, demokratijos ir ūkininkavimo laisves ir nesutinkanti, kad valstybė jas varžytų
NACIONALIZMAS
Politinė doktrina, skelbenti kiekvienos tautos teisę apsispręsti kurti savarankišką vastybę
ŽIRONDISTAI
Politinė grupuotė, veikusi 1789-1794 m. Prancuzijos revoliucijos laikotarpiu, kurios atstovai siekė konstitucinės monarchijos, skelbė religinės tolerancijos ir kitas idėjas