Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

När är det lämpligt att ge trombolys ?

Ge proppupplösande medicin intravenöst

• Ischemisk stroke ska vara fastställd! eftersom att det är propputlösande medicin

- Får inte ges vid hjärnblödning.

• Ingen blödningsrisk får finnas sedan tidigare t exmagsår, blodförtunnande medicin, tumörer,nyopererad, trauma, nyförlöst eller nyligen haftstroke.

• Det ska ges snabbt, inom 4,5 tim, innan cellernadör av syrebrist

• Ges inte till små skador och mycket stora skador.

• Blodtrycket får inte vara för högt

• Blodsockret får inte vara för högt eller för lågt

• Kräver övervakning hela tiden medicinen g

Vad är stegen i "rädda hjärnalarm ?

• Strokekontroller ska börja i ambulansen

• Ambulansen ska larma Akuten och röntgen om ”Rädda Hjärnan”

• Ambulansen ska köra direkt till röntgen för Datortomografi

• DT och tolkning (direkt eller via teleradiologi) ska finnas tillgängligt dygnet runt

• Beslut om behandling ska tas av läkare med erfarenhetav stroke

• Strokeenhet eller IVA med personal utbildad förtrombolysbehandling ska finna

Vilka utföra strokekontroller och vilka paratmetrar mäter man ?

Utför vanligast av sjuksköterskor och undersköterskormed strokeutbildning

• Mäter bl a följande parametrar:o Vakenhetsgrad
o Förlamningssymptom
o Språk
o Blodtryck
o Puls

Vad är primär och sekundär stroke ?

Primärprevention – Att förebygga få en första stroke. Sänka kolestrolvärde,inte röka

Sekundärprevention – Att förebygga en andra stroke när man redan fått en eller TIA.

Hur reagerar en person emotionellt på en stroke (enligt COPM)?

Genom krisreaktion

• Chock o
Förnekelse
o Ångest
o Förträngning
o Fysiska reaktioner

• Reaktionsfasen
o Ilska
o Sorg
o Depression
o Trötthet

• Bearbetningsfasen
- När man kommit hem från sjukhuset.
o Kontakt mellan förståndet och känslorna
o Reflektera
o Förstå
o Återberätta

• Nyorientering
o Det här är mitt liv och min´erfarenhet

Vilka problem med visuella perceptionen kan strokepatienten få ?

- Färg
• Figur/bakgrund
• Djup (t ex färgat golv
• Känna igen föremål
• Känna igen ansikten- (proposagnosia)


Ge exempel på icke ändamålsenliga rörelser/handlingar som kan uppstå vid apraxi.

• Använder kroppsdelar som föremål
• Aktivitet utförs på fel ställe (Letar efter koppar i kylskåpet)
• Aktivitet utförs i fel ledd (Drar kammen mot håret i st f att dra denlängs med håret)
• Utelämnar steg i aktiviteten (Sätter aldrig på dammsugaren vidstädning)

• Repetition (tvättar samma kroppsdel många gånger)
• Persevererar (Skär brödskivor, skär sedan i smörasken i stället för att tasmör på kniven)
• Svårigheter att avsluta
• Svårigheter att fortsätta till nästa steg• Gör i fel ordning (Tar på jeansen före långkalsongerna)
• Säger vad de ska göra i stället för att göra det
• Tar fel föremål till aktiviteten (borstar håret med tandborsten)

Nämn behandlingsprinciper vid rehabilitering av stroke

• Normalisera tonus
• Återinlärning av normala rörelsemönster
• Symmetri - hitta mittlinjen i kroppen, belasta benen lika mycket.
• Tidiga insatser - Inte i ligga i sängen för länge, kan blir deprimerad ex.
• Anpassa aktiviteternas svårighetsgrad efter patientens funktion

Vad är viktigt för återhämtning ?


Stress utan återhämtning är farligt
• Vila och återhämtning är viktigt
• Stimulerande miljö är viktigt
• Fysisk aktivitet är viktigt
• Att ha roligt är viktigt

Vad är ideatorisk apraxi ?

Ideatorisk Apraxi
o Användar agnosi
o Gör fel när man ska använda föremål och redskap i vardagsrutiner
o Kan namnge och beskriva föremål och redskap, men kan inte använda demo (Föremål och redskap)

Vad är ideomotorisk apraxi ?

IdeomotoriskApraxi
o Avvikande förmåga att välja,tidsanpassa och organisera spatialt o Nedsatt förmåga att härma och visa hur man gör
o (Hur gör man?)

Förutsättning för träning av hjärnskador ?

• Vi tränar främst hjärnan, inte musklerna.

• Det hjärnan gör, lär den sig.

• Det normala rörelsemönstret är skadat,nu gäller det att lära in det på nytt.

• Före stroken fanns det automatiskarörelser, nu tränas det in viljemässigarörelser för att så småningom träna så attdet blir ny automatik.

Vilka delar av "förmågor" tar högra hjärnhalvan hand om ?

Helhet
Simultan
Mönster
Språkmelodi


Orientering
Grovmotorik

Vilka förmågor har vänster hjärnhalva ?

Detaljer
Sekvens
Symbol
Språk
Minne
Finmotorik

Vad är en Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) ?

• TIA, en varningssignal

• TIA är en övergående störning i hjärnans blodcirkulation.Det betyder att man får symtom som liknarstrokesymtom, men som försvinner helt inom ett dygn.Ofta varar symtomen vid TIA endast några minuter.

• TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täppertill blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan.Blodcirkulationen brukar snabbt återställas och därför blirdet ingen bestående skada. Vid en TIA finns det risk föratt få en ny eller större blodpropp inom de närmsta dygnen, därför behöver man söka vård direkt på en akutmottagning för att bli undersökt och få förebyggande medicin för att minska risken för stroke.

• TIA med kvarstående symptom är inte TIA utan Stroke!

hur vanligt är det att en stroke är en hjärnblödning och hjärninfarkt

Hjärnblödning ca 15%
Hjärninfarkt ca 85%

hur ska man agera om man misstänker att någon har stroke ?

Genom AKUT -
Ansiktet - Kan personen le och visa tänderna, om mungipan hänger, ring 112 !!

Kroppsdel - Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder, om en arm faller, ring 112 !!

Uttal - Kan personen upprepa en enkel mening som "Det är vackert väder idag" om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord, ring 112 !!

Tid - Varje sekund räknas !

Vad är minor stroke ?

Får Främst kognitiva symptom

• Behöver kort sjukhusvård, men långrehabilitering och mycket stöd

- är ofta missförstådda eftersom att symptomen inte syns lika mycket som vid vanligt stroke

• Blir ofta bättre, även om det tar långtid.

Vad är impressiv afasi

Kan tala men är ofta oförståerligt och har svårt att förstå vad andra säger.

Ofta en skada i den bakre delen av hjärnan, som kan tolka och ta in vad andra säger

Vad är expressiv afasi ?

Kan inte prata då pannloben som tar hand om planering att prata och som ska uttrycka det man säger är skadat.

Dessa är väldigt frustrerade på grund av att de fattar att de inte kan prata men vill kunna göra det.

Namnge några riskfaktorer för stroke

• högt blodtryck
• rökning


• förmaksflimmer
• diabetes
• låg fysisk aktivitet
• höga blodfetter
• förträngning i halspulsådern
• tidigare genomgången stroke eller TIA
• hög ålder
• ärftlighet av hjärt-kärlsjukdomar
• hög alkoholkonsumtion
• Hormonbehandling

Ju fler riskfaktorer en person bär på, ju högre risk.

Primär prevention – förebygga så att man inte får stroke

Namnge några sätt för sekundär prevention ?

Sekundärprevention•

Livsstilsfaktorer: Rökning, fysisk aktivitet, kost, alkohol ochstress gås igenom• Karotiskirurgi

• Antitrombotisk behandling utan kardiell embolikällao

• TIA/ischemisk stroke med kardiell embolikällao Warfarinbehandling)

• Blodtrycksbehandling
o Positiv effekt oavsett blodtryck under vårdtiden (undantagna de med systolisktblodtryck < 120 mm Hgl

• Statinbehandlingo Positiv effekt hos patienter med ischemisk stroke/TIA

• Hos de allra äldsta görs individuell bedömning – risk förmulti medicinering med allvarliga biverkningar som följd