Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Angiv hvorledes den bevægelige del af rygsøjlen inddeles, herunder hvor mange hvirvler den enkelte del består af

Pars cervicalis: 7 hvirvler


Pars thoracalis: 12 hvirvler


Pars lumbalis: 5 hvirvlerKarakterisér en typisk cervicalhvirvel, herunder corpus, tværtap og ledtap

Corpus:


- Lille, rektangulært corpus


- Uncus corporis
Tværtap:


- Tuberculum anterius et posterius


- Sulcus n. spinalis


- Foramen processus transversi
Ledtap:


- Superior og inferior endeflade skråt afskårne


- Danner tilsammen en cylinderform
Karakterisér en typisk thoracalhvirvel, herunder corpus, tværtap og ledtap

Corpus:


- Hjerteformet


- Fovea costalis superior et inferior
Tværtap:


- Lang og kølleformet


- Vender bagud og lateralt


- Ledfacet til artikulation med costae
Ledtap:


- Nærmest orienterede i et frontalplan


- Superior ledfacet vender bagud


- Inferior ledfacet vender fremadKarakterisér en typisk lumbalhvirvel, herunder corpus, tværtap og ledtap

Corpus:


- Stort og nyreformet
Tværtap:


- Ribbensrudimenter


- Lange og flade
Ledtap:


- Nærmest orienterede i et sagittalplan


- Superior ledfacet vender medialt


- Inferior ledfacet vender lateralt


- Nedre ledtappe sidder tættere end øvre


Angiv hvad der forstås ved begreberne sacralization og lumbalization

Sacralization = L5 og os sacrum er sammensmeltede
Lumbalization = S1 er en selvstændig hvirvel

Benævn de markerede strukturer

Benævn de markerede strukturer

A: dens axis


B: facetled, hvis der svares ledtappe er svaret også korrekt


C: processus transversus (tværtap)


D: tuberculum posterius atlantis, hvis man svarer arcus posterior atlantis eller bageste atlasbue vil det også værekorrekt svar.


E:processus spinosus på axis (torntappen påtaphvirvlen)

Benævn de markerede strukturer

Benævn de markerede strukturer

A:radix eller pediculus, på dansk buerod


B:processus spinosus (torntap)


C:processus transversus (tværtap)

Benævn de markerede strukturer

Benævn de markerede strukturer

D:corpus vertebrae (hvirvellegeme)


E: foramen intervertebral


Kommentar:mellemrummet mellem corpora er mørkere på grund af den mindrerøntgentætte discus, som består af fibrøs brusk.

Benævn de markerede strukturer

Benævn de markerede strukturer

A:corpus vertebrae


B:processus spinosus

Angiv hvad der forstås ved spina bifida

Manglende sammenvoksning af de parrede anlæg til hvirvelbuerne, især i lændedelen.
Spina bifida occulta = defekt på L5 eller S1 niveua, pt. er usymptomatisk
Alvorlig spina bifida = manglende sammenvoksning i lumbosacralregionen, mulig udposning af meninges, pt. kan få problemer med gang og blære-/tarmfunktion.

Beskriv kort opbygningen af en discus intervertebralis

- Består af fibrøs brusk.


- Centralt en gelatinøs masse, nucleus pulposus omgivet af en ydre ring arrangeret i lameller, anulus fibrosus.


- De kollagene fibre har samme retning indenfor samme lamel, men retningen skifter fra lamel til lamel.


- Ledflader er hyalinbruskbeklædte.

Angiv en forklaring på at discus intervertebralis er stærkt vandbindende.

Skyldes proteoglykaners evne til at binde vand.

Beskriv kort de forandringer der med alderen finder sted i discus intervertebralis.

- Nedsat produktion af proteoglykan


- Vandindholdet nedsættes i matrix

Benævn de to ligamenter der anteriort og posteriort forstærker disci intervertebralis, og beskriv kort hvorledes de to ligamenter påvirker under hhv. flexion og extension af rygsøjlen.

Lig. longitudinale anterius og lig. longitudinale posterius.
Under flexion spændes lig. longitudinale posterius, under extension spændes lig. longitudinale anterius.

Navngiv hvirvelsøjlens elastiske ligament og angiv hvor højt ligamentet strækker sig kranielt.

Lig flavum, strækker sig til bagerste atlasbue.

Navngiv de ligamenter som hæfter på hvirvelsøjlens processus spinosi.

Lig. supraspinale og lig infraspinale, bliver i nakkeregionen til lig. nuchae.

Angiv hvilken spænding ligg. flavae er påvirket af ved stående stilling, og under flexion og extension af rygsøjlen.

Påvirkes af en vis spænding i stående stilling, og har derved en betydning for columnas position. Ved flexion spændes det yderligere, og ved extension mindskes spændingen ift. stående stilling.

Benævn det ligament som begrænser rygsøjlens extension.

Lig. longitudinale anterius

Angiv en sandsynlig anatomisk forklaring på at mange ligamenter begrænser flexion af rygsøjlen, men kun ét begrænser extensionen.

- Columnas extension er allerede begrænset af torntappe og ledtappe, og der er derfor ikke behov for flere ligamenter anteriort.


- Halscolumna kan ekstenderes mere end thoracaldelen og lumbaldelen.

Angiv i hvilket plan lig. nuchae er lokaliseret, og angiv ligamentets udstrækning kranielt til caudalt.

Lig. nuchae er lokaliseret i midtsagittalplanet.
Ligamentet strækker sig fra nakkefremspringet til C7, og er trekantet med en fri palpabel kant.

Angiv hvilke ledtyper der findes mellem vertebrae fra atlas til os sacrum.

Uægte:
Sekundære synchondroser: - Imellem hvirvellegemerne er symfyser, de er uægte led, sekundære synchondroser (discus intervertebralis, består både af hyalin og fibrøs brusk).
Ligamenter mellem corpora: Uægte syndemoser (forbindelsen består af trækstærkt kollagent bindevæv). Fx. Lig. longitudinale ant. et post., interspinale og supraspinale, intertransversarium og lig. flavum.
Ægte:
- Facies articularis superior et inferior: Imellem hvirvelbuerne findes facetled, de er ægte (2 bruskbeklædte ledflader m. ledkapsel), kombineret (anatomisk adskildt, funktionelt sammenhørende) glideled (0 afser, 3 frihedsgrader)
- Nedre nakkeled: Ægte, kombineret drejeled m. glideled (atlas og dens axis).

Beskriv opbygningen af leddet mellem hvirvellegemerne mikroskopisk og makroskopisk.

Makroskopisk:


Selve discus intervertebralis består af fibrøs brusk. Centralt en gelatinøs masse, nucleus pulposus, omgivet af en ydre ring af lameller, anulus fibrosus.


De kollagene fibre har samme retning indenfor en lamel, men retningen skifter fra lamel til lamel. Ledflader er hyalinbruskbeklædte.
Mikroskopisk:


Består af fibrøs brusk, som er sammenhængende med den hyaline brusk på endefladerne. I nucleus pulposus findes vandbindende proteoglykaner, lamellerne består primært af kollagene fibre. Brusk er karakteriseret af kollagen type II.Beskriv kort betydningen af ledtappenes udformning for bevægeligheden i rygsøjlens cervicale, thoracale og lumbale del.

- Ledtappene i halsdelen tillader den største bevægelighed grundet de skrå ledflader; flexion, extension, lateralflexion og rotation.
- I brystdelen begrænses bevægelserne af ribben og torntappe, ledtappene er frontal stillede, og tillader derfor stadig lateralflexion og rotation, samt en vis flexion og extension.
- I lændedelen er ledtappene sagittalt stillede, og de nedre ledtappe på ovenliggende hvirvel er placeret ned mellem de øvre ledtappe på underliggende hvirvel. Ved extension presser de sammen, og der låses for lateralflexion og rotation. Ved flexion bliver lændedelen mere bevægelig.

Benævn den del af columna vertebralis der er mest fleksibel, og angiv den anatomiske forklaring.

Pars cervicalis, skyldes ledtappene og ledfladernes placering.

Karakterisér de led der forbinder lumbalhvirvel 4 og 5.

- Symfyse mellem corpora; uægte led, sekundær synchondrose


- Facetled mellem hvirvelbuer, ægte led, kombinerede led, glideled.


- Derudover syndesmoser i form af de fibrøse ligamenter (lig. longitudinal ant. et post, supra+interspinale og lig. intertransversarium) som forbinder de to corpora samt lig. flavum

Redegør kort for opbygningen af leddet mellem corpora af L4 og L5.

- Discus intervertebralis består af fibrøs brusk.


- Centralt en gelatinøs masse, nucleus pulposus, omgivet af en ydre ring af lameller, anulus fibrosus.


- De kollagene fibre har samme retning indenfor en lamel, men retningen skifter fra lamel til lamel.


- Anulus' funktion er at holde nucleus på plads. Tryk i discus, som prøver at presse hvirvellegemerne fra hinanden.


- Anulus og nucleus er avaskulære, men anulus er forsynet med nerver i periferien. Disci ernæres via diffusion.


- Disci og corpora gør columna til en fleksibel stav styret af facetleddene.


- Ledflader er hyalinbruskbeklædte.

Angiv funktionen af lig. iliolumbale.

Spænder sig ml. proc. spinosi L5 og crista iliaca, forhindrer at L5 glider fremad og nedad.

Spænder sig ml. proc. spinosi L5 og crista iliaca, forhindrer at L5 glider fremad og nedad.

Angiv afgrænsningen af foramen intervertebrale mellem 4. og 5. lumbalhvirvel.

Discus - corpus - radix - faceted + lig. flavum

Discus - corpus - radix - faceted + lig. flavum

Benævn og karakterisér øvre nakkeled samt beskriv ledfladerne.

Articulatio atlanto-occipitalis:
- Enkelt led, kombineret
- Funktionelt ellipsoidled (ægled)
- To adskilte ledhuler som funktionelt er samhørende.


- Ledhoveder er de to condyli occipitalis på nakkebenet (konvekse) 
- Ledskåle er de to fascie...

Articulatio atlanto-occipitalis:


- Enkelt led, kombineret


- Funktionelt ellipsoidled (ægled)


- To adskilte ledhuler som funktionelt er samhørende.
- Ledhoveder er de to condyli occipitalis på nakkebenet (konvekse)


- Ledskåle er de to fascies art. superiores på atlas (konkave).


- Udgør tilsammen en rotationsellipsoide.

Benævn og karakterisér nedre nakkeled samt beskriv ledfladerne.

Articulatio atlanto-axialis:
- Enkelt led, kombineret
- Funktionelt drejeled bestående af to laterale glideled og et mediant tapled.


- Det laterale glideled udgøres af de inferiore ledfacetter på atlas (store og svagt konkave). 
- Ledskåle e...

Articulatio atlanto-axialis:


- Enkelt led, kombineret


- Funktionelt drejeled bestående af to laterale glideled og et mediant tapled.
- Det laterale glideled udgøres af de inferiore ledfacetter på atlas (store og svagt konkave).


- Ledskåle er de superiore ledfacetter på axis som er kongruente hermed (svagt konvekse).
- Det mediane tapleds "ledhoved" består af dens axis


- Fortil oval ledflade som artikulerer med bagfladen af arcus anterior atlantis


- Bagtil ledflade som artikulerer med lig. tranversum atlantis (bruskbeklædt)

Angiv navn og funktion for de to ligamenter som stabiliserer dens axis.

Lig. tranversum atlantis:
- Hindrer dens i at kippe bagover
- Væsentlig for normal drejeledsfunktion


Ligg. alaria:
- Sikrer at dens holdes i position
- Begrænser rotation i nedre nakkeled

Lig. tranversum atlantis:


- Hindrer dens i at kippe bagover


- Væsentlig for normal drejeledsfunktion
Ligg. alaria:


- Sikrer at dens holdes i position


- Begrænser rotation i nedre nakkeled

Beskriv kort alle de fibrøse strukturer der stabiliserer og beskytter nakkeleddene.

Lig. transversum atlantis:
- Danner ledforbindelse med dens, bruskbeklædt ledflade
- Hæftet til massa lateralis


Ligg. alaria:
- strækker sig fra dens til indersiden på condylus occipitalis


Membrana tectoria:
- To membraner mellem atlas og ...

Lig. transversum atlantis:


- Danner ledforbindelse med dens, bruskbeklædt ledflade


- Hæftet til massa lateralis
Ligg. alaria:


- strækker sig fra dens til indersiden på condylus occipitalis
Membrana tectoria:


- To membraner mellem atlas og os occipitale


- Membrana atlanto-occipitalis anterior


- Membrana atlanto-occipitalis posterior

Angiv de bevægelser der kan foretages i øvre og nedre nakkeled

Øvre nakkeled:


- nikkebevægelse omkring en frontal stillet vandret akse


- vuggebevægelse omkring sagittal akse gennem glabella
Nedre nakkeled:


- drejebevægelse gennem vertikal akse gennem dens axis
Samlet set er nakkeledet et kugleled, da det har 3 på hinanden vinkelret stående bevægeakser.

Hovedets vægt overføres via nakkeleddene til den første discus. Angiv de knoglestrukturer der er tilpasset til denne vægtoverførsel.

- Atlas ledflader/skåle sidder på massa lateralis
- Axis overside har store, skråt plac. ledflader
- Knogledelen på axis som bærer disse er kraftig og tæt på corpus --> overfører vægt til discus
- Facetleddene (skråt stillede, velegnede ...

- Atlas ledflader/skåle sidder på massa lateralis


- Axis overside har store, skråt plac. ledflader


- Knogledelen på axis som bærer disse er kraftig og tæt på corpus --> overfører vægt til discus


- Facetleddene (skråt stillede, velegnede til vægtoverførsel)

Angiv hvordan proc. spinosus på L1 lokaliseres

Cristatransversalen bruges til at lokalisere proc. spinosus L4, herefter kan man palpere sig kranielt frem til proc. spinosus på L1.

Navngiv 3 punkter der ved en objektiv undersøgelse danner udgangspunkt for en niveaubestemmelse af rygsøjlens hvirvler

- Proc. spinosus C2


- Proc. spinosus C7


- Cristatransversalen (linje gennem toppunkterne på hoftekammen, går normalt gennem L4)

Angiv til hvilken side halshvirvlerne roterer

- Ved lateralflexion tvungen rotation til samme side, proc. spinosi bevæger sig til modsat side


- Skyldes ledtappenes skrå flader

Angiv en forklaring på hvorfor Vasalvas manøvre kan medvirke til at stabilisere lændesøjlen

Bugpressen - den afslappede diaphragma presses op mod luftfyldte lunger, der skabes et øget tryk i abdomen.


Det bagudrettede tryk er med til at stabilisere columna.

Redegør for den virkning fascia thoracolumbalis har på rygsøjlen under tunge løft.

- Hæfter på proc. spinosi, to bugmuskler udspringer anteriort fra fascien


- Overfladiske og dybe blad bliver herved en del af korsettet under tunge løft


- Et øget tryk i abdomen vil derfor via fasciens tilhæftning stabilisere columna

Angiv hvilke knoglepunkter der bruges ved måling af den reelle benlængde

Proximalt spina iliaca anterior superior(SIAS), distalt malleolus medialis.

Angiv hvordan man klinisk kan skelne mellem en funktionel og en strukturel scoliose.

Scoliose = en sidekrumning af hvirvelsøjlen i frontalplan
- Strukturel scoliose lader sig ikke korrigere


- Ved strukturel scoliose ses ofte en rotation af corpora

Angiv en væsentlig årsag til funktionel scoliose.

En funktionel scoliose skyldes ofte ulige lange ben.

Atlas består af følgende strukturer undtagen én. Angiv hvilken
a) Massa lateralis


b) Fascies articularis inferior


c) Arcus anterior


d) Processus spinosus


e) Fovea articularis superior

d) Processus spinosus.

Følgende udsagn om discus intervertebralis er sande undtagen ét. Angiv hvilket.
a) Med alderen erstattes væsken i nucleus pulposus med fibrøs brusk


b) Disci er tykkest i hvirvelsøjlens lumbaldel


c) Art. atlanto-axialis har ikke en discus


d) Disci har stor betydning for udformningen af hvirvelsøjlens krumninger

a). Der kan vokse kollagene fibre ind i nucleus, men matrix reduceres med alderen, så der vil IKKE komme fibrøs brusk i nucleus.

Følgende udsagn om art. atlanto-axialis er sande undtagen ét. Angiv hvilket
a) Lig. apicis dentis forbinder apex af dens axis med arcus anterior atlantis.


b) Lig. transversum atlantis er hæftet til indersiden af massa lateralis på atlas, og og holder dens axis ind til arcus ant. atlantis.


c) Lig. alare forbinder dens axis med indersiden af condylus occipitalis


d) Art. atlanto-axialis er et synovialt led.


e) Atlas, og dermed hovedet kan rotere i art. atlanto-axialis.

a). Lig. apicis dentis løber fra dens axis til forkanten af foramen magnum.

Følgende udsagn om leddene mellem to hvirvelbuer er sande undtagen ét. Angiv hvilket.
a) Leddene er synoviale led.


b) Leddene dannes mellem proc. articulares superiores et inferiores.


c) Ledfladerne er IKKE hyalinbruskbeklædte, men er i stedet beklædte med fibrøs brusk.


d) Ledhulerne er omgivet af ledkapsler


e) I halsregionen er lig. supraspinale og lig. infraspinale fortykkede, og danner lig. nuchae.

c). Kun ledfladerne i sternoclaviculærleddet og acromioclaviculærleddet har fibrøs brusk på ledfladerne.

70-årig mand indlægges med stærke rygsmerter. Røntgenundersøgelse viser knogleskørhed af columna, med kompressionfraktur af L4 og L5.


Angiv hvilken af de nævnte hvirvelelementer frakturen højest sandsynligt er lokaliseret til.
a) Proc. spinosus


b) Corpus vertebrae


c) Proc. transversus


d) Radix arcus vertebrae


e) Proc. articularis superior

b) Corpus vertebrae.

60-årig mand indlægges til udredning af årsagen til kraftige smerter i lænden og UE. MR viser spinalstenose (forsnævring af spinalkanalen).


Angiv hvilken/hvilke af de nævnte tilstand der især forbindelse med spinalstenose.
a) Hypertrofi af lig. supraspinale


b) Hypertrofi af lig. infraspinale


c) Hypertrofi af lig. flavum


d) Hypertrofi af lig. longitudinale anterius


e) Hypertrofi af lig. nuchaec) Hypertrofi af lig. flavum.

Angiv hvilken af de nævnte elementer der beskytter rygmarven mod en direkte kompression ved en discusprolaps i regio cervicalis.
a) Lig. supraspinale


b) Lig. longitudinale posterius


c) Lig. longitudinale anterius


d) Lig. flavum


e) Lig. nuchae

B) Lig. longitudinale posterius.

Benævn de markerede strukturer 

Benævn de markerede strukturer

A:lig. longitudinale anterius


B: anulus fibrosus. Discus som svar accepteres.C:lig. flavum


D:lig. interspinale

Benævn de markerede strukturer 

Benævn de markerede strukturer

A:lig. transversum atlantis


B:lig. alare