Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Väjningsplikt

Du ska tydligt visa avsikt att släppa fram andra genom att sakta in i god tid.


Du får inte hindra eller utgöra en fara för andra trafikanter.

Högerregeln

Du har väjningsplikt som närmar sig från höger.


Också när två fordons kurs skär varandra på en öppen plats eller liknande.Varning för vägkorsning för att göra dig uppmärksam på att högerregeln gäller. Ex där platsen är skymd.Gäller inte:


Vid infart på huvudled.


När du kör på huvudled.


Där vägmekerna väjningsplikt eller stopplikt är uppsatta.


Där det finns fungerande trafikljus.


Där accelerationsfält används.


I cirkulationsplats.

Huvudledskorsningar

Ofta är gator huvudleder.


Märks ut med skylt och används tills ett slutmärke är uppsatt.


Trafik från höger och vänster har väjningsplikt.Flervägsväjning, vägmärket väjningsplikt med tillägstavlan Flervägsväjning.


Kör extra försiktigt och visa ömnesidig hänsyn.I en del korsningar finns stopplikt. Orsak är ofta skymd sikt.


Du ska stanna vid stopplinjen innan du kör vidare. Om den saknas, omedelbart innan du kör in på nya vägen.Flervägsstopp


Den som stannar först bör köra ut först.


Svängningaregeln

När du svänger i korsning får du inte hindra trafik på den väg du svänger in . Det kan finnas både gående eller cyklister.


Vid vänstersväng ska du väja för mötande trafik.Om du har mötande som också ska svänga vänster gäller extra uppmärksamhet. Sök ögonkontakt med föraren och var beredd och väja för skymda fordon.

Utfartsregel

Alltid väjningsplikt när du kör ut på en väg eller gata från:Parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande.Stig, ägoväg, eller annan liknande utfart.Cykelbana, vägren, gågata, gångsfartområde, eller terräng.Gång eller cykelbana som du har korsat.


Bussregeln

Extra uppmärksamhet.


Om tillåten hastighet är 50km/h eller lägre ska du lämna företräde om busschauffören visar med blinkers att han eller hon tänker körs ut.


Vid flera körfält gäller detta enbart om du kör i höger körfält.

Blockeringsregeln

Anpassa körsätt så du inte tvingas att stanna på ett ställe där du hindrar korsande trafiken.


Gäller även när du närmar dig övergångsställen och cykelöverfarter.

Fri väg

Du ska lämna fri väg när polisbilar, brandbilar och ambulanser kör med påslagna sirener eller roterande blått ljus.


Det innebär att du kör år sidan och eventuellt stannar för att underlätta framkomligheten.Järnvägståg och spårvagn ska också lämnas fri väg.


Processioner

Du får inte möta eller köra ifatt en militärkolonn, en grupp av barn med ledare, ett begravningsfölje eller liknande.

Placering, höger & vänster sväng samt enkelriktad trafik och cirkulationsplats.

Vid höger sväng placerar du fordonet till höger.


Vid vänstersväng placerar du fordonet nära körbanans mitt. Om det finns mittlinje kör du nära den.


Vid sväng till vänster åt enkelriktad väg håller du dig längst till vänster före svängen.Ska du åka rakt fram eller höger väljer du det högra körfältet.


Ska du till vänster väljer du det vänstra.Kör ut ur cirkulationsplats


Använd höger blinkers.


Uppsikt både bakåt och ge tecken före byte


Uppmärksam på eventuella cyklister


Kör med låg fart och släpp fram cyklister


Kolla döda vinkeln vid körfältsbyte

Oskyddade trafikanter döda, skadade

Gående, cyklister och mopedister


59 döda.


744 svårt skadade


3462 lindrigt skadade

Gående, övergångställe

Ca 1/3 skadas i trafiken.


Obevakat övergångsställe: väjningsplikt mot gående.


Sök ögonkontakt


Vinka aldrig fram de gåendeBevakat övergångsställe:


Kör sakta, väja för gående


Cyklister och mopedister

Håll vingelutrymme


Cykelbanor ska användas av cyklister och moped klass 2.


Om du korsar cykelbana har du väjningsplikt.Vid sväng mot cykelöverfart ska du köra i låg fart och släppa fram cyklisterna och mopedisterna, även ut ur cirkulationsplats.


När du i övrigt närmar dig cykelöverfart ska du anpassa farten så det inte uppstår fara.


Cyklisterna har väjningsplikt.Cyklister och mopedister får svänga vänster i korsning på två sätt.


Antingen hålla sig intill mittlinjen eller körbanans högra kant.

Gångfartsområde

Endast köra i gångfart


Väjningsplikt mot gående.


Endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.


Väjningsplikt när du kör ut från gångfartsområde.

Gågata

Endast för cyklister, fordon för varuleverans, sjukttransporter till och från bostäder. Hotell vid gågatan. Tillåtet att korsa gatan dock samma regler som gångfartsområde.