Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat zijn de mogelijkheden voor rechtsbescherming?

Beroep op
Verdragsbepalingen


Verordeningen


Richtlijnen


Vangnet

Hoe kun je je beroepen op verdragsbepalingen?

Verticaal (blijkt uit Van Gend en Loos)


Horizontaal (blijkt uit Angonese, Bosman)

Hoe kun je je beroepen op verordeningen?

Verticaal kan!


In beginsel horizontaal

Hoe kun je je beroepen op richtlijnen?

Verticaal: Ja


Omgekeerd verticaal: Nee (Kolpinghuis Nijmegen, Mineraalwaterarrest)


Horizontaal: In principe nee (Faccini Dori) wel richtlijnconforme interpretatie

Wat is de laatste strohalm in geval van schade/aansprakelijkheid?

Francovich arrest --> Staatsaansprakelijkheid


• Voldoende gekwalificeerde schending


• Moet rechten verlenen aan particulieren


• Causaal verband schade en schending