• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ser

at være

Bøjning af ser

1. Soy
2. Eres
3. Es
1. Somos
2. Sois
3. Son

Estar
At befinde sig-> ligge/stå/sidde, have,det
Bøjning af estar

1. Estoy.
2. Estás
3. Está
1. Estamos
2. Estáis
3. Estan

Haber + hay
Haber-> have og være. Hay -> der er
Bøjning af haber
1. He
2. Has
3. Ha
1. Hemos
2. Habéis
3. Han
Ir
Betyder: gå, køre, tage/skulle(et sted hen), rejse
Ir+a+infinitiv
Bøjning af ir
1. voy
2. vas
3. va
1. vamos
2. vais
3. van
Deber
Betyder: burde, skulle, skylde
Bøjning af deber
1. debo
2. debes
3. debe
1. debemos
2. debéis
3. deben
Tener
Betyder: have, få
tener+que(=skulle) infinitiv
Bøjning af tener
1. tengo
2. tienes
3. tiene
1. tenemos
2. tenéis
3. tienen
Poder
Betyder: kunne, have lov til/måtte
Bøjning af poder
1. puedo
2. puedes
3. puede
1. podemos
2. podéis
3. pueden
Querer
Betyder: ville, ville have, ønsker elske
kan sættes sammen med infinitiv af alle verber
Bøjning af querer
1. quiero
2. quieres
3. quiere
1. queremos
2. queréis
3. quieren
Decir
Betyder: sige, fortælle
Bøjning af decir
1. digo
2. dices
3. dice
1. decimos
2. decís
3. dicen
Pensar
betyder: tænke, mene, synes
Bøjning af pensar
1. pienso
2. piensas
3. piensa
1. pensamos
2. pensáis
3. piensan
Saber
Betyder: at vide;kunne
Bøjning af saber:
1. sé
2. sabes
3. sabe
1. sabemos
2. sabéis
3. saben
gustar
Betyder kunne lide
Bøjning af gustar
1. gusto
2. gustas
3. gusta
1. gustamos
2. gustáis
3. gustan
Dar
Betyder: at give
Bøjning af dar
1. doy
2. das
3. da
1. damos
2. dais
3. dan
Dejar
Betyder: lade/give lov til; forlade
Bøjning af dejar
1. dejo
2. dejas
3. deja
1. dajamos
2. dejáis
3. dejan
Hacer
Betyder: lave, gøre
Bøjning af hacer:
1. hago
2. haces
3. hace
1. hacemos
2. hacéis
3. hacen
llevar
Betyder: bære, have på/med; køre/bringe
Bøjning af llevar
1. llevo
2. llevas
3. lleva
1. llevamos
2. lleváis
3. llevan
Pasar
Betyder: ske, gå, gå over
Bøjning af pasar
1. paso
2. pasas
3. pasa
1. pasamos
2. pasáis
3. pasan
Poner
Betyder: sætte, lægge, stille>gøre af; tænde for
Bøjning af poner
1. pongo
2. pones
3. pone
1. ponemos
2. ponéis
3. ponen
Quedar
være tilbage; blive
Bøjning af quedar
1. quedo
2. quedas
3. queda
1. quedamos
2. quedáis
3. quedan
Salir
Betyder: at gå/komme ud
Bøjning af salir
1. salgo
2. sales
3. sale
1. salimos
2. salis
3. salen
Seguir
Betyder: følge(efter); forsætte
Bøjning af seguir
1. sigo
2. sigues
3. sigue
1. seguimos
2. seguís
3. siguen
Tomar
tage; spise/drikke
Bøjning af tomar
1. tomo
2. tomas
3. toma
1. tomamos
2. tomáis
3. toman
Venir
Betyder: komme
Bøjning af venir
1. vengo
2. vienes
3. viene
1. venimos
2. venís
3. vienen