• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
selvskjema
ideer om selvet som organiserer og styrer prosessering av relevant informasjon. Påvirke hva vi tenker, føler og legger merke til.
Spotlight effect
overvurderer andres oppmerksomhet av oss
Illusion of transparancy
Tror alle kan se våre emosjoner og sosiale flauser.
Selvreferanse effekten
Tendensen til å effektivt prosessere og huske infor om en selv. Eks. cocktail party effekten
Planning fallacy
undervurderer hvor lang tid en bruker på en oppgave
psykologisk immunforsvar
straregier for rasjonalisering, tilgivelse, og begrenser emosjonelt trauma
Dual attitudes
Forskjell mellom implisitte (automatiske) og eksplisitte (bevisste) holdninger
self-serving bias
tendensen til å se på seg selv i et bra lys - adaptivt
locus of control- kontrollplassering
ser utfall som internmt kontrollertbare, eller styrt av eksterne faktorer
Lært hjelpesløshet
Følelse av hjelpesløshet og resignasjon når en person eller fyr føler de ikke kan kontrollere omgivelsene
Fundamentale attribusjons feil
tendensen for observatører å undervurdere situasjonelle faktorer og overvurdere personlige attributter for å forklare andres adferd.
Lee Ross
Kim & Markus, 1999
Individualistisk vs. kollektivistisk. Tusj
Jones & Harris, 1967
For eller imot Fidel Castro - mente teksten reflektert egne holdninger
Lassiter, 1986
Video av tilståelse. Fokus på politi eller tyv påvirket vurdering av skyldig eller ikke
Lord et al, 1979
Viste to grupper (en for, en imot dødsstraff) to ulike studier. Begge gruppene godtok studiet som bekreftet deres holdning, men var kritiske til det andre
Rothbart & Birrel, 1977
vurdere ansiktutrykk, hjalp jøder eller var nazi lege. Så onde øyne eller et smil. Kalt Kulechov effekten
Tilgjengelighets heuristikken
Jo lettere noe huskes, jo mer sannsynlig fremstår det.
Hører en liste med kjente kvinner + ukjent menn, mener etterpå det var flere kvinner på listen
Sannsynlighets ignorering - Cass Sunstein, 2007
Bekymrer oss over fjerne muligheter vi hører mye om, men ikke over mer sannsynlige hendelser. Eks. terrorisme vs. global oppvarming
Illusorisk korrelasjon
ser et mønster der de ikke finnes, eller ser en sterkere sammenheng enn det faktisk er
Illusjon om kontroll
persepsjon av ukontrollerbare hendelser som kontrollerbare. Henslin (1967) kaster hardere for høye tall, svakere for lave tall
reggresjon mot middelverdien
Tversky & Kahneman. Den statistiske tendensen for ekstreme skårer eller adferd å returnere til middelverdien. "Sports illustrated forbannelsen"
Selv oppfyllende profetier
En forventing/mening som fører til at det oppfylles.
eksperimentør bias
Adferdsbekreftelse
en type selvoppfyllende profeti der noens antagelse om den sosiale verden fører til de oppfører seg på måter som får andre til å bekrefte disse.
Snyder, 1977
Telefoneksperiment - oppringer trodde han snakket med en attraktiv kvinne - kvinnen snakket varmere
Holdning
antagelse eller følelse som predisponerer oss til å respondere på visse måter til noe eller noen
Holdning --> adferd når tre faktorer er tilstede
Ytre påvirkning er minimal, spesifikk holdning til spesifikk handling, bevisst og sterke holdninger
Rolle
et sett normer som definerer hvordan man i en gitt situasjon bør oppføre seg
Deindividualisering
En følelse av økt anonymitet der en person som medlem av en gruppe eller gjeng oppfører seg mer ansvarsløst
normativ sosial påvirkning
konformitet motivert om ønsket om å bli sosial akseptert og unngå å bli utstøtt
Informativ sosial påvirkning
å følge meningen eller adferd til andre fordi vi mener de har mye kunnskap og gjør det riktige
Foot-in-the-door fenomenet
tendensen folk har til å gå med på en større tjeneste etter først å ha gått med på en mindre
low-ball teknikk
Chialdini. Overtalelse ved å endre forutsetninger underveis. Eks. bilselgere, flyselskap
Friedman & Fraser, 1966
Kjør forsiktig skilt. Stor skilt først = 17 % sa ja, nesten alle sa ja til et klistremerke. 2 uker senere sa 76% ja til stort skilt
Door-in-the face teknikken
presenteres først et stort krav som forventer et nei på, for deretter å presentere et mindre krav
Gjensidighetsnormen
Tendensen til å svare med samme mynt når andre mennesker behandler oss bra eller dårlig
Glass
ved å skade en uskyldig person med fornærmelser eller sjokk fører det ofte til at aggresoren misliker offret. Særlig om dette ikke er tvunget
Kognitiv dissonans teori
Leon Festinger, 1957. Ubehagelig følelse om ved uoverensstemmelse melom holdning og adferd, skaper dissonans. Må endre adferd eller holdning for å gjenopprette balansen, men adferd er gjerne låst
Selvpersepsjonsteori
Bem, 1972. om vi er usikre på egne holdninger slutter vi oss til de ved å vurdere egen adferd.
Rosenhan, 1973
Teste klinkeres kunnskap, friske mennesker melde seg ved psykiatriske instutisjoner