• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Prestatieverlies

Een verlies aan motivatie en coördinatie binnen groepen.

Sociale facilitatie

Een verhoogde prestatie op toegankelijke gedragingen (dominant responses), en een verlaagde prestatie op minder toegankelijke gedragingen (nondominant responses), wanneer er anderen aanwezig zijn.

Waarom leidt de aanwezigheid van anderen tot arousal? (2 stuks)

- Wanneer er anderen aanwezig zijn die in een positie zijn om ons te beoordelen, zal evaluation apprehension (evaluatie-angst) veroorzaken. (want we willen graag dat anderen ons leuk vinden en accepteren)


- De aanwezigheid van anderen kan er voor zorgen dat we aan hen denken en in de gaten houden. Concentreren op de taak en reageren op anderen zal conflicteren, waardoor we arousal ervaren.

Taak afhankelijkheid (task interdependence)

Je bent afhankelijk van andere groepsleden om samen een collectieve taak uit te voeren en materiële uitkomsten te verkrijgen.

Sociale afhankelijkheid (social interdependence)

Je bent afhankelijk van andere groepsleden voor een gevoel van verbondenheid, sociale en emotionele beloningen en een positieve sociale identiteit.

Groepssocialisatie

Is de term die staat voor de cognitieve-, affectieve- en gedragsveranderingen die voorkomen wanneer individuen een groep vormen, zich bij een groep voegen, of juist uit een groep stappen.

Maintenance fase

De groep probeert een specifieke rol voor het individu te vinden dat zijn/haar bijdrage maximaliseert, en het individu probeert een rol te vinden dat te tevredenheid van de groep maximaliseert. Als dit lukt: toewijding tussen groep en individu hoog. Als dit niet lukt: toewijding tussen groep en individu daalt, totdat individu verlaat of wordt verstoten.

5 stappen van groepsontwikkeling

1. Forming (een groep vormt zich)


2. Storming (conflict)


3. Norming (consensus)


4. Performing (samenwerken)


5. Adjourning (valt uiteen)

Buitensluiting/ Ostracism

Wanneer mensen op een passieve manier uit de groep gezet worden, door diegene te negeren. (cyberball)

Sociale afwijzing

Wanneer groepsleden beslissen om iemand actief uit de groep te zetten.

Out of the loop

Een meer subtiele manier van buitensluiting die voorkomt in werkgroepen. Een groepslid vind het moeilijk om te participeren in een groepsdiscussie omdat hij niet voldoende relevante informatie bezit in vergelijking met de anderen. Dit leidt bij de buitengesloten persoon ook tot negatieve gevoelens.

Verschillende soorten groepstaken (4 stuks)

- Additieve taken


- Disjunctieve taken


- Conjunctieve taken


- Compensatoire taken

Additieve taken

De potentiële prestatie van de groep is gelijk aan de som van de prestaties van de individuele leden en is beter dan de prestatie van een enkel groepslid (bijv. touwtrekken).
Geheugensteuntje: add all the participants; optellen

Disjunctieve taken

De potentiële prestatie van de groep is net zo goed als de prestatie van het beste individuele groepslid (bijv. pubquiz; als 1 pers. alles weet dan scoor je heel goed).
Geheugensteuntje: tegenovergestelde van conjunctief

Conjunctieve taken

De potentiële prestatie van een groep is net zo goed als de prestatie van het slechtste individuele groepslid (bijv. dansvoorstelling; als 1 pers. kut danst dan alles kut).
Geheugensteuntje: slechte conditie bij dansen, dan ben je kut

Compensatoire taken

De potentiële prestatie van een groep is het gemiddelde van alle onafhankelijke beoordelingen of schattingen van de individuele groepsleden (bijv. estafette).
Geheugensteuntje: compensatie van slecht en goed

Social loafing

De neiging om minder moeite te doen voor een taak wanneer de inzet van het individu een onidentificeerbaar onderdeel is van een groep, dan wanneer dezelfde taak alleen wordt gemaakt.

Verschillende redenen voor social loafing (7 stuks)

- Een gedeelde verantwoordelijkheid.


- Individuele bijdragen zijn onbelangrijk of onidentificeerbaar.


- Taken zijn niet interessant.


- Groepsleden zijn ongemotiveerd om te presteren.


- Illusie van groepsproductie.


- Zwakke identificatie met de groep.


- Andere groepsleden waarnemen als perfect in staat om de taak te doen zonder hulp.

Social compensation

Tegengesteld van social loafing. Waarbij één groepslid extra hard werkt om te compenseren.

Wanneer gaat groepsprestatie achteruit?

Als groepsleden cruciale taken laten liggen, dubbel werk doen, strijden voor persoonlijke bronnen en status, of elkaar in de weg lopen (letterlijk of figuurlijk).

Voordelen (1) en nadelen (5) elektronische communicatie

Voordelen:


- Meer gelijke inbreng en bijdrage in discussies.


Nadelen:


- Minder accurate indruk.


- Groepsleden doen langer over beslissing maken.


- Groepsleden maken slechtere beslissingen.


- Groepsleden zijn minder tevreden over beslissingen.


- Positieve gevoelens, vertrouwen en betrokkenheid bij de groep is lager.

Hoe kun je prestatieverlies in groepen tegengaan (2)?

- Groepstraining in coördinatie.


- Groepen verantwoordelijk laten voelen voor hun proces.

Er is een positief verband tussen groepscohesie en groepsprestatie, want (3):

1. Cohesieve groepen zetten aan tot samenwerking.


2. Cohesieve groepen houden zich aan de normen.


3. Cohesieve groepen bindt waardevolle groepsleden aan de groep.

Nadeel hoge cohesie (1)

Groupthink