• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Przedszkole

Kindergarten/ nursery

Gimnazjum

Junior high school/ middle school

Szkoła podstawowa

Primary school/ elementary school

Szkoła średnia

secondary school/ high school

Szkoła z internatem

Boarding school

Uczenie się na odległość

Distance learning

Nauczanie w domu

Home schooling

Szkoła państwowa

State school

Języki obce

Foreign languages

Informatyka

Information Technology

WF

Physical Education

Religia

Religious Education

Nauki ścisłe

Science

Chemia

Chemistry

Stołówka

Canteen

Korytarz

Corridor

Sala gimnastyczna

Gym/ gymnasium

Sekretariat

Office

Boisko do zabaway

playground

Sala do nauk ścisłych

Science laboratory

Boisko sportowe

Sports field

Szatnia

Cloakroom

Świetlica

Common room

Szafka

Locker

Pokój nauczycielski

Staff room / teachers' room

Dyrektor/dyrektorka

Head teacher/ headmaster

Kolega ze szkoły/ z klasy

Schoolmate/classmate

Wychowawca/wychowawczyni

Form teacher/tutor

Grono pedagogiczne

Teaching staff

Kółko zainteresowan

Club

Torba/ tornister

Bag/ Schoolbag

Kredki

Coloured pencils

Zeszyt

Copybook/ notebook

Słownik

Dictionary

Piórnik

Pencil case

Nożyczki

Scissors

Podręcznik

Coursebook/ textbook

Zeszyt ćwiczeń

Workbook

Dziennik lekcyjny

(Class) register

Strój gimnastyczny

PE Kit

Dzienniczek ucznia

pupil's record book

Przerwa

Break

Zajęcia dodatkowe

Extra activities

Lekcja

Lesson/ class

Wywiadówka

Parent-teacher meeting

Karać

Punish

Kara

Punishment

Wycieczka szkolna

School trip

Mundurek

(School) Uniform

Semestr

Term

Plan lekcji

Timetable

Apel

Assembly

Obowiązkowy

Compulsory

Targi szkolne

Education fair

Czytać lektury szkolne

Read set books

Egzamin

Examination

Nie zdać egzaminu

Fail an exam

Dostać piątkę z testu

Get an A in a test

Dostać wyniki testu/egzamunu

Get the results of a test/an exam

Stopień/ocena

Mark/grade

Powtarzać materiał do egzaminów

Revise/study for exams

Przygotowywać się do egzaminów

Prepare for exams

Egzamin końcowy, na koniec szkoły

School-leaving exam

Kartkówka

Short/spot test