• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back

canary

Kanárik

complement

Dopĺňať

embroidering

Vyšívanie

force

prinútiť

hang gliding

lietanie na rogale

participate in

Zúčastniť sa na

prevent from

Zabrániť

recent

nedávny

rowing

veslovanie

abandoned

opustený

acquired

získaný

apperance

výzor

carelessness

nedbalosť

consider

považovať

contribute

prispievať

differentiate

rozlišovať

ensuing

nasledujúci

misunderstanding

neporozumenie

observe

pozornosť

pattern

vzor

pick up

pochytiť, naučiť sa

preach

Kázať

reluctance

zdráhavosť

shelter

Útočisko

struggle with

Bojovať s

disabled

Postihnutí

unconsciously

Podvedome

avoid disturbing

Vyhýbať sa vyrušovaniu

Respond promptly

Reagovať okamžite

Abuse

Zneužívať

Addiction

Závislost na

Approve

Schváliť

Bound

Viazaný, spätý

Consent

Súhlas

Consequence

Dôsledok

Doubt

Pochybnosť

Juvenile crime

Zličiny mládeže

Neglect

Zanedbávať

Obtain

Získať

Racial prejudice

Rasový predsudok

Sufferer

Trpiaci