• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Organet e sistemit respirator

Hunda , goja , faring , laring , trakea , bronket , bronkiolat , dhe alveolat

Funksioni I sistemit respirator

1. Te pasuroj gjakun me O2 2. Te shkarkoj CO2 3. Te krijoj mbrojtje ndaj mikroorganizmave qe depertojnr nepermjet ajrit 4.te filtroje embolat e vegjel qe futen nga trombet venoze

Te dhena anatomike funksionale

Mushkrite rrethohen nga pleura visherale e cila paloset nga jashte dhe formon pleuren parietale. Kjo e fundit vesh nga brenda murin e brendshem te kafazit torakal. Midis 2 cipave ka pak leng pleural dhe nje hapsire brenda se ciles presioni eshte negativ dhe quhet vakuum . Kjo per arsye se mushkria ka prirje te zvoglohet ndersa kafazi ka prirje te zmadhohet per shkak te indit te tyre elastik .


Presioni intrapleural ka 2 avantazhe:


1. E lejon mushkrine te zgjerohet lirishem pa harxhime te medhaja energjie


2. E mban mushkrine gjysem te hapur sikunder edhe rruget respiratore .

Mekanikat e frymeshkembimit

Inspirimi ndodh kur tkurret diafragma sepse kafazi I kraharorit zmadhohet e po ashtu edhe mushkria. Nga ky zmadhim ulet presioni I gazeve ne mushkri dhe krijohet gradienti atmosfere-mushkri. Per kete gradient futet ne mushkri 500 ml ajer. Proces aktiv sepse tkurrja e diafragmes harxhon energji . Komandat per tkurrjen vijne nga medulla obleongada qe eshte qendra respiratore.


Ekspirimi eshte procesi pasiv pasi lidhet me leshimin e diafragmes . Ne kete rast kafazi zvogelohet , mushkrite shtypen presioni brenda tyre rritet me teper se presioni atmosferik dhe ajri del jashte.

Presionet qe veprojne ne traktin respirator

Presioni atmosferik qe rrethon kraharorin eshre 760 shtyll zhive . Presioni ne alveola eshte 759 gjate frymarrjes dhe 761 gjate frymenxjerrjes. Presioni intrapleural eshte 756 ne fillim te inspirimit dhe behet 752 ne fund te ekspirimit.

Ajrosja alveolare

Ventilimi alveolar dhe nenkupton freskimin e alveolave me ajer atmosferik. Ventilimi eshte hapi I pare qe sherben per te siguruar oksigjenimin e gjakut dhe shprehet me kete ekuacion : VH=(Vt-Vhv)xFr ku Vt=vellimi tidal ose vellimi qe hyn e del edhe Vhv= vellimi I hapsires se vdekur qe quhet zona ku nuk shkenbehet me gjak.

Transporti I gazrave

Oksigjeni qe hyn ne gjakun pulmonar ka nje presion 100ml shtyll zhiv qe eshte dhe O2 e presionit arterial. 98% e ketij O2 lidhet me hemiglobinen. 2% e saj mbetet ne plazem . Kur hemiglobina jep me shume se 2 molekula O2 per indet periferike atehere themi se duhet te marrim fryme me shpesh dhe poashtu te rrisim debitin kardiak .


Dioksidi I karbonit: I prodhuar gjat metabolizmit kalon nga qelizat ne gjak dhe me pas 10% lidhet me vargjet e hb , 20% I tretur ne plazem dhe 70% transportohet si HCO3- . HCO3 del ne plazem kur sherben si rezerve bazike. Ne qarkullim pulmonar futet serish ne eritrocit bashkohet me H per te prodhuar H2 CO3 I cili shperbashkohet ne CO2 dhe h2O. Grumbullimi I CO2 krijon gradient qe ai te dal nga gjaku ne alveol

Renia e perqindjes te oksigjenit ne qeliza

Quhet hipoksi dhe e kemi disa llojesh :


Hipoksi anemike: qe lidhet me cilesine dhe sasine e hemiglobines


Hipoksi ishemike: lidhet me reduktimin e gjakut ne organe per shkak te zemres dhe eneve te gjakut


Hipoksia hipoksemike: nga renia e niv te O2 qe shkaktohet zakonisht nga semundjet pulmonare. Hipoksia histotoksike: kur O2 eshte ne rregull por jane te bllokuara enzimat e fosfolorizimit oksidativ . Shkaku I zakonshem helmimi me monoksid karboni.