Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Tetanus

Clostridium tetari, wond infeksie

Stywe verlamming, toksoid (endotoksien) immunisasie ondersteunende sorg

Botulisme

Clostridium botulinum, voedsv intestinale infeksie min deur wond infeks

Slap verlamming, deeglik voedsel preperasie storing anti toksienes en ondersteun sorg

Hondsdolheid

Hondsdolheid virus, byt van dier, geinaktiveerde

Angstigheid sluk moeilik koma dood, immunisasie geen effektiewe behand

Polio

Poliovirus, fekaaloraal, geattunueerde en geinaktiveerde

Asimptomiese infeksie slap verlamming, immunisasie ond sorg

Creutzfeldt jakob siekte

Proin geass agend, onbekend

Kranksinnigheid wat lei tot koma en dood, geen voorkoming onderst sorg

Afrika slaapsiekte

Trypanosome brucei gambiense, byt v tsetse vlieg

Koors vergrote limfknope koma en dood, voorkom deur vlieg byt vermy. Melarsoprol suramin tryparsamied