• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/154

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

154 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wie geht's

Jak to jde?
super
perfektně
sehr gut
velmi dobře
gut
dobře
es geht
jde to...
nicht so gut
nic moc
Familie (die, -n)
rodina
Freund (der, -e)
přítel, kamarád
Freundin (die, --nen)
přítelkyně
Mann (der, -¨er)
muž
Frau (die, -en)
žena
Eltern (Pl)
rodiče
Vater (der, -¨)
otec
Mutter (die, -¨)
matka
Sohn (der -¨e)
syn
Tochter (die, -¨)
dcera
Geschwister (Pl)
fratelli e sorelle
Bruder (der, -¨)
bratr
Schwester (die, -n)
příbuzný
Großeltern (Pl)
prarodiče
Großvater (der, -¨)
dědeček
Opa (der, -s)
dědeček, děda (neformálně)
Großmutter (die, -¨)
babička
Oma (die, -s)
babička (neformálně)
Kind (das, -er))
dítě
Baby (das, -s)
dítě, mimino
Alter (das)
věk
Familienstand (der)
rodinný stav
Geburtsort (der, -e)
místo narození
Heimatland (das, -¨er)
země narození
Heimatland (die, -¨er)
domovská země
Wohnort (die, -e)
bydliště
leben (in...)
žít, bydlet
wohnen (in...)
bydlet
geboren
narozený
geschieden
rozvedený
ledig
svobodný
verheiratet
¨ženatý/ vdaná
verwitwet
Ovdovět
Wie alt ...?
jak starý...?
Wo...?
Kde...?
Haupstadt (die, ¨e)
Hlavní město
liegen
ležet
Jahr (das, -e)
rok
Leute (Pl)
lidé
Nummer (die, -n)
číslo
Partner (der, -)
partner
Partnerin (die, -nen)
partnerka
Satz (der, -¨e)
věta
Text (der -e)
text
Party (die, -s)
party, večírek
Zahl (die, -en)
číslo, počet
ankreuzen
zakřížkovat
ausfüllen
vyplnit
haben
mít
schreiben
psát
spielen
hrát
studieren
studovat (na universitě)
sich vortstellen
posunout se
mein
můj
richtig
správně
falsch
špatně
aber
ale
jetzt
nyní
lange
dlouho
oder
nebo
sehr
velmi
schon
viel
mnoho
von
z, od
er
on
sie
ona
wir
my
ihr
vy, váš
sie (pl)
On
im Moment
momentálně
noch einmal
ještě jednou
Jak to jde?
Wie geht's
perfektně
super
velmi dobře
sehr gut
dobře
gut
jde to...
es geht
nic moc
nicht so gut
rodina
Familie (die, -n)
přítel, kamarád
Freund (der, -e)
přítelkyně
Freundin (die, --nen)
muž
Mann (der, -¨er)
žena
Frau (die, -en)
rodiče
Eltern (Pl)
otec
Vater (der, -¨)
matka
Mutter (die, -¨)
syn
Sohn (der -¨e)
dcera
Tochter (die, -¨)
Sourozenci
Geschwister (Pl)
bratr
Bruder (der, -¨)
Sestra
Schwester (die, -n)
prarodiče
Großeltern (Pl)
dědeček
Großvater (der, -¨)
dědeček, děda (neformálně)
Opa (der, -s)
babička
Großmutter (die, -¨)
babička (neformálně)
Oma (die, -s)
dítě
Kind (das, -er))
dítě, mimino
Baby (das, -s)
věk
Alter (das)
rodinný stav
Familienstand (der)
místo narození
Geburtsort (der, -e)
země narození
Heimatland (das, -¨er)
domovská země
Heimatland (die, -¨er)
bydliště
Wohnort (die, -e)
žít, bydlet
leben (in...)
bydlet
wohnen (in...)
narozený
geboren
rozvedený
geschieden
svobodný
ledig
¨ženatý/ vdaná
verheiratet
Ovdovělý
verwitwet
jak starý...?
Wie alt ...?
Kde...?
Wo...?
Hlavní město
Haupstadt (die, ¨e)
ležet
liegen
rok
Jahr (das, -e)
lidé
Leute (Pl)
číslo
Nummer (die, -n)
partner
Partner (der, -)
partnerka
Partnerin (die, -nen)
věta
Satz (der, -¨e)
text
Text (der -e)
party, večírek
Party (die, -s)
číslo, počet
Zahl (die, -en)
zakřížkovat
ankreuzen
vyplnit
ausfüllen
mít
haben
psát
schreiben
hrát
spielen
studovat (na universitě)
studieren
posunout se
sich vortstellen
můj
mein
správně
richtig
špatně
falsch
ale
aber
nyní
jetzt
dlouho
lange
nebo
oder
velmi
sehr
schon
mnoho
viel
z, od
von
on
er
ona
sie
my
wir
vy, váš
ihr
On
sie (pl)
momentálně
im Moment
ještě jednou
noch einmal