Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Watashitachi wa ri ka o benkyoo shimasu

We study science

Sansuu

Math

Rekishi

History

Anata no enpitsu o tsukattemo ii desu ka

May I use your pencil?

Anata no hasami

Your scissors

Anata no nori

Your glue

Watashi no sensei wa ___ desu

My teacher is ___

Watashi ga ichiban sukina hon desu

This is my favorite book!

Toire wa doko desu ka

Where is the bathroom?

Shokudoo

Lunchroom

Basutei

The bus stop

Tesuto no junbi wa dekite imasu ka

Are you ready for the test?

Migi ni itte kudasai

Go right

Hidari

Left

Shoomen

Straight ahead

Wasuremashita

I forgot