• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back

wat is een polymeer

bestaat uit meerde monomeren

eigenschappen van polymeren

bestaan uit lange moleculen.


vanderwaalsbinding.


hoe groter de moleculen hoe sterker de vanderwaalsbinding.


grote vanderwaals binding- zorgt voor sterker polymeerwat zijn weekmakers

kleine moleculen die tussen de polymeermoleculenin gaan zitten, hierdoor gaan de polymeermoleculen verder van elkaar af. de van derwaals binding wordt dan zwakker

welke soorten kunststoffen heb je?

thermoplasten, thermoharders, elastromeren en composieten

wat is een thermoplast


bestaan uit lange onvertakte polymeermoleculen die langs elkaar heen kunnen schuiven. Je kan ze vervormen door ze te verwarmen

thermoharders

bestaan uit lange polymeermoleculen die onderling via crosslinks met elkaar verbonden zijn, de lange polymeermolceulen kunnen niet langs elkaar schuiven


* bij verwarmen valt de stof uit elkaar

elastromeren

elastische kunststoffen (synthetische rubber). Bestaat uit een onvertakte polymeermolecuul.


* bij verhitten wordt er zwavel toegevoegd waardoor er zwavelbruggen ontstaan (vervormbaar)

composiet

opgebouwd uit 2 of meer materialen gecombineerd tot een nieuw materiaal met andere eigenschappen dan de afzonderlijke componenten. Ontstaan door een hoogwaardig kunststof in meerdere lagen sterke vezels toe te voegen

wat gebeurd er als een alkeen reageert met een halogeen, waterstof en water?

een dubbele binding wordt omgezet in een enkele binding

hoe kun je een polymerisatieproces op gang brengen?

door door te bestralen met UV-licht

wat is een initiator?

een stof die een polymerisatie op gang brengt

wat is een additiepolymerisatie?

bijvoorbeeld etheen wordt omgezet in een polyetheen

vulkaniseren

de elasticiteit van rubber wordt veroorzaakt doordat een klein deel van de moleculen tijdens het verwarmen met zwavel reageert, hierdoor ontstaan zwavelbruggen

hoe wordt synthetische rubber gevormd?

door additiepolymerisatie met toevoeging van zwavelkarakteristieke groep van de alcoholen

-OH

karakteristieke groep voor esters

C - O -C


=


O

wat gebeurd er bij de vorming van een ester

een alcohol en een zuur reageren met elkaar tot een ester en water

wat is een condensatiereactie

(estervorming ) 2 moleculen worden aan elkaar gekoppeld onder afsplitsing van een molecuul

naamgeving van een ester

alkaanzuur: alkanoaat


alkanol: alkylgroep

een polyester ontstaat door

condensatiepolymerisatie van een dicarbonzuur en een diol

een polyamide ontstaat door

condensatiepolymerisatie van een didicarbonzuur en een diamine

welke toevoeging voor polymeren zijn er die zorgen voor speciale eigenschappen

weekmakers, stabilisatoren, kleurstoffen en vulstoffen

wat zijn weekmakers?

worden toegevoegd om polymeren flexibel en rekbaar te maken

wat zijn stabilisatoren?

voorkomen dat de kunststof ontleed tijdens de verwerking en maken de kunststof beter bestand tegen UV-licht

kleurstoffen

lossen op in het polymeren, ze kleuren het product

vulstoffen

worden toegevoegd om de eigenschappen van het product te verbeteren (bijvoobeeld vezels toevoegen

welke vier verwerkingstechnieken zijn er?

spuitgieten, extruderen, vacuümvormen en composieten maken