Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Bobří, vevrky, svíšt, sysel, myšivky, potkan, myš, krysa, křeček a nutrie

Bobří, vevrky, svíšt, sysel, myšivky, potkan, myš, krysa, křeček a nutrie

Hlodavci

lemur, makiove, indriove, ksukol, outloni a komby

lemur, makiove, indriove, ksukol, outloni a komby

poloopice

Kdo nepati? nosorozec, hroch, kun, tapir

hroch.sudokopytníci

Kunovci (Tasmanian devil, for example) a vakokrti byvaji v:

Australii

Mravencinici, lenochodi a pasovci jsou:

Mravencinici, lenochodi a pasovci jsou:

Chudozubi

vydrici, damani a sloni (chobottnatci), hrabacu, bodlini a luskouni jsou

vydrici, damani a sloni (chobottnatci), hrabacu, bodlini a luskouni jsou

Afrotheria

ježek, krtek, rejsek a bělozubka seda jsou

ježek, krtek, rejsek a bělozubka seda jsou

Hmyzožravci

nosorožec, zebra, osela kůn jsou

Lichokopytníci

prasata, hroši, (kytovci), lamy, antilopy, žirafy, koza srnec, velbloud a los jsou

prasata, hroši, (kytovci), lamy, antilopy, žirafy, koza srnec, velbloud a los jsou

Sudokopytníci- Májí 2 funkční prsty