• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Waar staat de afkorting VOCATIO voor?

Verkenning, Omschrijving klantprobleem, Confrontatie, Argumentatie, Tegenwerping, Instemming, Order verwerven.

Benoem de 5 lagen waar de Piramide van Maslow uit bestaat.

Basisbehoefte, veiligheid, sociale behoefte, erkenning, ontplooiing

Waar staat STARR voor?

Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie

Wat is een kenmerk van Management By Objectives? (MBO)

Het stellen van doelen staat hierbij centraal.

Wat zijn conflictremmers?

Mensen uit laten spreken, goede afspraken maken etc.Integralekwaliteitszorg is kwaliteitszorg voor al je producten door de hele organisatieheen. Is dit juist of onjuist?

Juist.

Wat is een ander woord voor mond tot mond reclame?

Endless chain methode.

Hoe gebruik je de PDCA-cyclus?

Plan je doel, voer het uit, check het, en pas het aan.

Watwordt verstaan onder productontwikkeling bij kwaliteitsbeleid?

Het introduceren van nieuwe producten in de huidige markt.

Waarom moet je blij zijn met klachten die je krijgt?

Omdat je hiervan kunt leren.

Welkegegevens moet een bedrijf weten van een klant om een duurzame relatie met deklant op te bouwen? Noem er vier.
Wat zijn de wensenen behoeften?

Wat is detoekomstverwachting?


Wat zijnde doelstellingen?


Wat is deinkooppotentie?

Leguit hoe het gebruik van een CRM-systeem de verkoopacties van een ondernemingmeer winstgevend kunnen maken.
Door besparing op kosten en door meer te genereren.
Beschrijftwee activiteiten die een bedrijf uitvoert in het kader van integralekwaliteitszorg.

Normen vaststellen.navraag bijklanten (feedback vragen of een enquête).

Geeftwee redenen waarom een bedrijf kiest voor het aanstellen van accountmanagers.
Vanwege hetoptimaliseren van klantrelaties en om een omzet en winstvergroting terealiseren.

Schrijf 2 voorbeelden van conflictaanjager op.

(Verbaal aanvallen)


De ene wilt niet naar de andere luisteren.

Schrijf de drie kernelementen van CRM op?

Continu en schematisch aangaan en ontwikkelen van persoonlijke ,duurzame en winstgevende klantrelaties.

Waar is sprake van bij Direct Marketing?

Bij Direct Marketing is er sprake van eendirecte benadering van de potentiële klant. De potentiële klant wordtgeconfronteerd met een directe benadering waarbij er gezocht wordt naar eenreactie van de klant.

Waar staat de tweede 'R' voor in de STARR methode? En welke vragen kun je hierbij stellen?

Reflectie. Hierbij kun je vragen stellen als: - Hoe kunje het de volgende keer beter doen? Hoevond je het zelf gaan?

Wat is het kenmerk van Management By Exception? (MBE)

De manager komt in actie bij uitzonderingen.

Leg uit wat situationeel leiderschap in houdt.

De manier van werken wordt toegepast op de medewerker en op de specifieke situatie.

Wat is de cirkel van Covey precies?

Dit is een cirkel die uit drie ringen bestaat. We noemen dit de betrokkenheidscirkel. De binnenste cirkel bestaat uit de cirkelvoor controle.


De middelste cirkel bestaat uit de cirkelvan invloed.De buitenste cirkel bestaat uit de cirkelvan betrokkenheid.

Waar staat WKBBC voor en wat is dit precies?

Dit is een verkoopgesprek. Het staat voor Wensen, Kenmerk, betekenis, Bewijs, Controlevragen.

Er zijn drie manieren om mensen te controleren. Benoem de drie methoden.

Controleop de uitvoering - direct toezicht houden op de uitvoering van een medewerker.Controleop het eindresultaat - toezicht houden op het eindresultaat van een medewerker.


Steekproefcontrole - toezicht houden op het werk van
Steekproefcontrole - toezicht houden op het resultaat van een medewerker. Dit doe je tijdens of na het werk, steekproefgewijs.

Een bedrijf biedt consumenten de mogelijkheid om bij aankoop, tegen betaling, de garantietermijn op haar producten te verlengen.


Waar valt deze service onder?

Service na de koop.

Waar staat TQM voor? En waar is het voor?
TQMTotal Quality Management. TQM is een geïntegreerd kwaliteitsbeleid voor het geheel.

Waar staat ISO voor?

International Organization for Standardization.

Wat is ISO?

Het is een organisatie dat normen vaststelt.Dit doen ze in samenwerkingsverband in 163 landen.

Wat is het CE keurmerk?

Conformité Européeme is een technischkeurmerk met betrekking tot milieu bescherming, veiligheid, gezondheid enoverige consumenten bescherming. Het is geldig in alle EU lidstaten.

Hoe noemen we service voor, tijdens en na de koop ook wel?

Servicevoor de koop-Pre-transactie

Servicetijdens de koop-Transactie


Servicena de koop-Posttransactie (aftersales)

Benoem de zes servicebegrippen.

Service,Serviceencounter,Serviceepisode,Servicemapping,Serviceprofit chain,Service script.

Is de volgende stelling juist of onjuist?


Voordat een bedrijf ISO gecertificeerd wordt, wordt het bedrijf uitgebreid onderzocht.

Juist.

Wat zijn de drie waardestrategieën van Treacy en Wiersema?

Operational excellence

Customer intimacy


Product leadership

Waar is een Accountmanager verantwoordelijk voor?

Voor de marketingprocedures voor alle producten voor een klant of een klantgroep

Kan je op elke strategie van Treacy en Wiersema even goed zijn?

Nee. Dit is onmogelijk, er is een strategie waar je uitspringt. Daarnaast is er een strategie die er dichtbij zit, ten slotte is er een strategie waar je helemaal niet goed in bent.

Wat is Life Time Value? (LTV)

De levensduur van een winstgevende klant.

Wat zijn incentives?

Relatiegeschenken/ beloningen/ bijzondere cadeautjes.Je geeft cadeautjes aan personeel dat zich uitstekend heeft ingezet voor jouwbedrijf. (nieuwe klanten geworven waardoor jij van de baas een dagje uit krijgtals bedankje).

Waar staat CRM voor?

Customer Relation Management.

Welke productgroepen beschrijft het inkoopmodel van Kraljc?

Strategische producten


Hefboomproducten


Knelpuntproducten


Routineproducten

Wat is new task buy

Nieuwe producten bij nieuwe leverancier

Wat is straight rebuy?

Herhalingsaankoop die precies hetzelfde is als de vorige. Het nadeel is dat je het overzicht kwijt raakt.

Wat is modifed rebuy?

Herhalingsaankoop die aangepast is. Bijvoorbeeld omdatde kleur, maat, aantal, prijs niet goed is, of omdat je vind dat de leverancierniet op tijd geleverd heeft. Je wilt dus dat er iets aangepast gaat worden.

Welke drie koopsituaties kennen we?

New task buy, Straight rebuy, Modifed rebuy.

Wat is de KBC techniek, waar staat de afkorting voor en wat is een voordeel voor de verkoper?

Argumentatietechniek waarbij de kenmerkenvertaald worden naar de betekenis en waarbij de verkoper vervolgens controlevragenstelt. Voordeel: Klant kan in de‘ja-flow’ terecht komen.

Wat is SPIN en waar staat het voor?

SPIN is een afkorting van een veelgebruikte vraagtechniek. Het staat voor: Situatie, Probleem, Implicatie, Need pay off.

Wat is de LSD-techniek?

Onderdeel van een verkoopmethode D.M.V. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, kom je erachter wat de klant precies voor behoefte heeft.

Wat is ANNA?

Onderdeel van een verkoopmethode. D.M.V. Alles Navragen Niks Aannemen kom je erachter wat de klant precies voor behoefte heeft.

Je past de STARR methode toe in een gesprek. Schrijf twee vragen op die passen bij de T.

Wat was je taak.


Wat hoorde bij je taakomschrijving

Welke van de volgende beweringen zijn juist:


I De doelstelling van een incentive is om klanten te stimuleren om gestelde doelen te behalen.


II Een incentive stimuleert prospects en zorgt voor meetbare resultaten.

Beide zijn juist.

In het kader van kwaliteitszorg spreek je vaak van normalisatie. Wat wordt hiermee bedoeld?

Afspraken over de kwaliteit van producten.

Waarom gebruikt een bedrijf de klantenpiramide van Curry?

Om inzicht te krijgen over de winstgevenheid van klanten.

Hoe verbeter je klanttevredenheid?

Goede service bieden.


Goede kwaliteit leveren.


Luister naar de klant.