• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/275

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

275 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Architecture

Architektura

Drama

Sztuka dramatyczna

Painting

Malarstwo

Photography

Fotografia

Poetry

Poezja

Sculpture

Rzeźba

Brilliant

Wspaniały

Classical

Klasyczny

Easy-to-read

Łatwy do przeczytania

Great

Wspaniały

Imaginative

Pomysłowy

Light

Lekki

Predictable

Przewidywalny

Serious

Poważny

Uninteresting

Nieciekawy

Actress

Aktorka

Author

Autor

Ballerina

Baletnica

Breakdancer

Tancerz breakdance

Cameraman

Kamerzysta

Composer

Kompozytor

Conductor

Dyrygent

Director

Reżyser

Guitarist

Gitarzysta

Musician

Muzyk

Novelist

Powiesciopisarz

Painter

Malarz

Playwright

Dramaturg

Sculptor

Rzeźbiarz

Busker

Artysta uliczny

Comedian

Komik, aktor komediowy

Cartoonist

Osoba rysujaca komiksy

Choreographer

Choreograf

Disc jockey

Dyskodzokej

Illustrator

Ilustrator

Pavement artist

Artysta malujacy na chodniku

Scriptwriter

Scenarzysta

Stuntman

Kaskader

Voice-over artist

Lektor

Act

Grać (w filmie, teatrze)

Adaptation

Adaptacja

Best-seller

Bestseller

Blockbuster

Hit kinowy

Cast

Obsada

Chapter

Rozdział

Character

Postać

Costume

Kostium

Cover

Okładka

Curtain

Kurtyna

Drawing

Rysunek

Entertainment

Rozrywka

Extra

Statysta

Hit

Przebój

Interval

Antrakt

Landscape

Pejzaż

Lyrics

Słowa piosenki

Make-up

Charakteryzacja

Oil painting

Obraz olejny

Orchestra

Orkiestra

Paperback

Książka w miękkiej okładce

Performance

Przedstawienie

Play

Sztuka

Plot

Fabuła

Poem

Wiersz

Portrait

Portret

Programme

Program

Scene

Scena

Script

Scenariusz

Self-portrait

Autoportret

Set

Dekoracje sceniczne

Sketch

Szkic

Soundtrack

Ścieżka dźwiękowa

Special effects

Efekty specjalne

Still life

Martwa natura

Symphony

Symfonia

Trilogy

Trylogia

Tune

Melodia

Tune in

Ustawić stację radiową

Blurb

Notka wydawnicza na okładce książki

Chorus

Refren

Close-up

Zbliżenie

Illustration


Ilustracja

Sequel

Sequel, kontynuacja filmu/ksiazki

Adventure

Przygodowy

Animated film

Animowany

Animation

Animacja

Ballroom dancing

Taniec towarzyski

Comic

Komiks

Crime

Kryminalny

Documentary

Film dokumentalny

Fiction

Beletrystyka

Historical

Historyczny

Limerick

Limeryk

Non-fiction

Literatura faktu

Psychological thriller

Thriller psychologiczny

Romcom

Komedia romantyczna

Short story

Opowiadanie

Spy

Szpiegowski

Tragedy/tragic

Tragedia/tragiczny

Urban music

Muzyka miejska

Blank verse

Biały wiersz

Blues music

Muzyka blues

Classical music

Muzyka klasyczna

Detective fiction

Literatura kryminalna

Epic poem

Epos

Fairy tale

Bajka

Folk music

Muzyka folk

Graphic novel

Komiks, powieść graficzna

Act in

Grać w

Art exhibition

Wystawa dzieł sztuki

Award ceremony

Uroczystość wręczenia nagród

Box office

Kasa biletowa

Cello

Wiolonczela

Come up with

Wymyślać, znajdować

Concert hall

Sala koncertowa

Cross out

Wykreślić

Dance in time to

Tańczyć w rytm czegoś

Drum

Bęben

Festival

Festiwal

Flute

Flet

Gallery

Galeria

Guitar

Gitara

Leading role

Główna rola

Learn by heart

Nauczyć się na pamięć

Library

Biblioteka

Live gig

Koncert na żywo

Look out for

Wypatrywac kogos

Make up

Wymyślać

New release

Nowa publikacja, nowe wydanie

Opening night

Premiera

Opera house

Budynek opery

Play an instrument

Grać na instrumencie

Publisher

Wydawca

Rhyme with

Rymować się z

Run down

Krytykować

Saxophone

Saksofon

Sell out

Wyprzedac

Stage

Scena

Stand in for

Zastępować kogos

Stand out

Wyróżniać się

Street festival

Festiwal uliczny

Take over

Przejąć

Take a picture of

Zrobić zdjęcie czegoś

Tambourine

Tamburyn

Trumpet

Trąbka

Venue

Miejsce (przedstawienia)

Violin

Skrzypce

Win an award

Wygrać nagrodę

Xylophone

Ksylofon

Audience

Publiczność

Audition

Przesłuchanie

Autograph

Autograf

Based on

Oparty na

Boo

Wygwizdac

Bookworm

Mól książkowy

Bore to death

Zanudzic na śmierć

Can't put something down

Nie moc się oderwać od czytania czegoś

Cast a play

Obsadzić role w sztuce

Caught up in a story

Pochłonięty Książka

Charity auction

Aukcja charytatywna

Cheer

Wiwatowac

Clap

Klaskac

Contestant

Uczestnik konkursu

Critic

Krytyk

Do research for

Przeprowadzać badania do

Excellent read

Doskonała lektura

First edition

Pierwsze wydanie

Get it right

Zrobić coś dobrze

Ghostwriter

Autor-widmo

Give someone nightmares

Przyprawić kogoś O koszmary nocne

Glued to the screen

Przyklejony do ekranu

Learn your lines

Nauczyć się kwestii

Make notes

Robić notatki

On the edge of your seat

W napięciu

Play a role/ character

Grać role/ postać

Put on a show

Wystawić sztukę

Record an album

Nagrać płytę

Rehearsal

Próba

Review

Recenzja

Shortlist someone for something

Umieścić kogoś na liście najważniejszych kandydatów

Spectator

Widz

Stage fright

Trema

Standing ovation

Owacje na stojąco

Steal the show

Przycmic resztę aktorów

Supporting actor

Aktor drugoplanowy

Title role

Rola tytułowa

Turn off

Zniechęcić

Understudy

Dubler

Viewer

Widz

Write up

Przepisać notatki

Advertisements

Reklamy

Article

Artykuł

Breaking news

Wiadomość z ostatniej chwili

Column

Rubryka, felieton

Columnist

Felietonista

Cover page

Pierwsza strona gazety

Daily

Codzienny

Deadline

Termin wykonania pracy

Essay

Esej

Feature

Artykuł

Front page

Pierwsza strona gazety

Headline

Nagłówek prasowy

Issues

Sprawy

Local interest

Sprawy lokalne

Local news

Wiadomości lokalne

Magazine

Czasopismo

Newsflash

Wiadomość z ostatniej chwili

Newspaper

Gazeta

Paparazzi

Paparazzi

Paragraph

Akapit

Press

Prasa

Readers

Czytelnicy

Small ads

Drobne ogłoszenia

Subtitles

Napisy w filmie

Tabloid

Brukowiec

Weekly

Tygodnik

Caption

Podpis

Circulation

Nakład

Comic strip

Komiks

Coverage

Relacja

Obituary

Nekrolog

Broadcast

Nadawać

Cable tv

Telewizja kablowa

Caption

Podpis

Celebrity

Znana osoba

Channel

Kanał

Chat show

Talk show

Circulation

Nakład

Commercial

Reklama radiowa lub telewizyjna

Credit

Napisy końcowe

Coverage

Relacja

Dub

Dubbingowac

Episode

Odcinek

Feature

Występować

Game show

Teleturniej

Host

Gospodarz programu telewizyjnego

Interview

Przeprowadzić wywiad z

Microphone

Mikrofon

News presenter

Prezenter wiadomości

Producer

Producent

Programme

Program

Reality tv show

Reality show

Series

Seria, cykl

Soap opera

Opera mydlana

Station

Stacja

Accomplished

Znakomity

Alike

W taki sam sposób

Ban

Zabraniac, zakazywac

Blame

Obwiniać

Gap

Luka

Go off

Przestać coś lubić

Impressed by

Być pod wrażeniem

Mad about

Szaleć za czymś

Member

Członek

Minority

Mniejszość

Sign up

Zgłosić sie

Take place

Odbywać się

Take part

Brać udział

Take an opportunity

Skorzystać z możliwości

Taste

Smak, gust

Appreciate

Doceniać

Crucial

Ważny, znaczący

Cultural pursuit

Chęć obcowania z kulturą

Discracted

Rozkojarzony

Expectant

Wyczekujacy

Fallacy

Fałszywe rozumowanie

Highly acclaimed

Wysoko ceniony

Masterpiece

Arcydzieło

Mesmerised

Zahipnotyzowany

Replacement

Zastępstwo

Try your hand at

Sprawdzić się w czymś

Unappealing

Nieatrakcyjny

Unreachable

Nieosiągalny

Well-read

Oczytany

Vanish

Znikac