Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Opactwo benedyktynów w Tyńcu, Kazimierz Odnowiciel

Opactwo Benedyktynów w Moglinie

Opacteo benedyktynów w Moglinie vol 2

Kościół Prokopa w Strzelnie, XII

Kościół św. Prokopa w Strzelnie

Kolegiata w Tumnie pod Łęczycą

Kolegiata w Tumnie pod Łęczycą

Kościół w Czerwińsku

Kościół w Czerwińsku

Kolegiata św. Marcina w Opatowie

Kolegiata w Opatowie

Kosciół św. Andrzeja, Kraków

Kościół św. Idziego, inowrocław

Kościół św. Idziego

Kościół sw. Michała w Żarnowie

Kościół św. Piotra i Pawła, Kruszwica

Kościół sw. Trójcy w Strzelnie

Kościół św. Wojciecha, kraków

Kościół w Siewierzu, św. Jana Chrzciciela

Katedra w Kamieniu Pomorskim

Typ nadreński, Kościół św. Wojciecha w Kościelcu

Kościół św. Wojciecha w Kościelcu Proszowickim

Kościół św. Idziego we Wrocławiu


Gotyckie - cegła, sklepienia i podpory


Romańskie - arkadki, półkoliste okna, kamienny portal, głowice filarów

Kościół w Wierzbnej

Kościół św. Marii i Panny w Inowrocławiu

Opactwo cystersów w Koprzywnicy

Opactwo cystersów w sulejowie

Kościół cystersów w Wąchocku

Cystersi w Wąchocku

Kościół w Wąchocku vol 2

Opactwo cystersów w Moglinie

Opactwo w Trzebnicy

Opactwo oliwskie

Kościół św.Salwatora w Krakowie

Klasztor dominikanów w Sandomierzu

Postal główny w Tumie nad łęczycą

Portal we Wrocławiu

Kolumna w Strzelnie

Polichromia z czerwińska

Ewangeliarz gnieźnieński

Drzwi płockie, Riquin

Drzwi gnieźnieńskie - św. Wojciech

Drzwi czerwieńskie

Relikwiarz wrocławski