• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Chúng tôi thấy rằng

We found that

bất kể trong nền tảng xã hội nào

regardless of social background

những người có trình độ tri thức cao hơn

people with higher levels of intelligence

mức độ hướng ngoại và sự thuần thục trong công việc cao hơn

higher levels of maturity and extroversion

đam mê nghệ thuật và khoa học hơn

higher interests in arts and sciences

có xu hướng chọn (hoặc được lựa chọn)

tended to select (or be selected)

vào các công việc trên máy tính ít hơn

into less computerisation jobs

trong vòng 11 đến 50 năm sau

11 and 50 years later

cô cho biết

she said

cạnh tranh là

the edge is in

kỹ năng độc đáo của con người

unique human skills