Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Belgic

Barkong sinakyan ni Rizal papuntang San Francisco

Abril 28, 1888

Petsa ng dumaong ang Belgic sa San Francisco

Mayo 4, 1888

Petsa ng payagang makababa ng barkong Belgic si Rizal-petsa ng magparehistro sya sa Otel Palace

Otel Palace

Itinuturing na primera klaseng otel sa lungsod ng San Francisco

Kalye Market

Pinakamagandang kalye sa San Francisco ayon kay Rizal

Leland Stanford

Isang milyonaryong senador na syang kinatawan ng California sa Senado ng Estados Unidos-tagapagtatag at tagapagtustos ng Unibersidad ng Stanford sa Palo Alto, California

Grover Cleveland

Pangulo ng US nang tumigil doon si Rizal ng dalawang araw

Mayo 6, 1888

Petsa ng nilisan ni Rizal ang San Francisco patungong Oakland

Reno, Nevada

Tinaguriang "Ang Pinakamalaking Maliit na Lungsod sa Buong Mundo"

Utah


Colorado


Nebraska


Missouri


Illinois

Mga estado sa US na nadaanan ni Rizal

Mayo 13, 1888

Petsa ng marating ni Rizal ang New York at nagwakas na ang kanyang pagbibiyahe sa kontinenteng Amerika

New York

Lungsod na tinawag ni Rizal na "malaking bayan"

Mayo 16, 1888

Petsa ng nilisan ni Rizal ang New York patungong Liverpool

City of Rome

Barkong sinakyan papuntang Liverpool-"pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo, sunod lamang sa Great Eastern."

Isla ng Bedloe

Isla kung nasaan ang Statue of Liberty

1. Materyal na kaunlaran ng bansa na nakikita sa malalaking lungsod, lupaing agrikultural, mga umuunladna industriya, at abalang mga pagawaan


2. Ang enerhiya at pagpupursige ng mga Amerikano


3. Likas na kagandahan ng bansa


4. Mataas na antas ng pamumuhay


5. Mga oportunidad para sa mabuting buhay para sa mahihirap na imigrante

Magagandang impresyon ni Rizal sa Estados Unidos

Kawalan ng pantay-pantay na pagtrato sa mga lahi

Isang pangit na impresyon ni Rizal sa Amerika

Jose Alejandro

Nakasama ni Rizal sa 38 Rue Philippe Champagne, Brussels noong 1890, nagtanong kay Rizal ng impresyon nya sa Amerika.