Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back

räkneord (-et, –, -en

number

grundtal (-et, –, -en

cardinal number

öva (-r,-de,-t

practise

jämn (-t,-a

even

tal (-et, –, -en

number
udda

odd

räkna (-r,-de,-t

count

baklänges
backwards

efter

after

kasta (-r,-de,-t

throw
tärning (-en,-ar,-arna
dice

gata (-n,-or,-orna

street
nummer (numret, –, numren
number

När är du född?

When were you born?
när
when

född

born

gammal (-t, gamla

old
mycket

very; much

jamen
ok but

faktiskt

actually

jag fyller...år

I am... years old.

fylla (-er,-de,-t

fill, posess

i år

this year

hur många

how many

Hur mycket är klockan?

What time is it?

klocka (-n,-or,-orna

clock, watch

halv sju

half past six

halv (-t,-a

half

över

past

kvart (-en,-ar,-arna

quarter

Kan du klockan ...?

Can you tell the time?

sekund (-en,-er,-erna
second

minut (-en,-er,-erna

minute

halvtimme (-en,-ar,-arna

half hour

timme (-en,-ar,-arna
hour
tid (-en,-er,-erna
time
börja (-r,-de,-t

begin

sluta (-r,-de,-t

end, finish

prick

sharp, on the dot

film (-en,-er,-erna

film
hur dags (at
what time

lunch (-en,-er,-erna

lunch

vilken tid (at
what time
vakna (-r,-de,-t
wake up

äta (äter, åt, ätit

eat

aktiv (-t,-a

active

stiga (stiger, steg, stigit) upp

get up
direkt
directly, right away

frukost (-en,-ar,-arna

breakfast

ta (tar, tog, tagit

take
danskurs (-en,-er,-erna
dance course, dance classes
mellan
between

dansa (-r,-de,-t

dance

hungrig (-t,-a

hungry

förstås

understood

biff (-en,-ar,-arna
steak
pommes frites
potato chips, french fries
bearnaisesås (-en
sauce béarnaise

sås (-en

sauce
mums
yummy
promenera (-r,-de,-t
walk
hem
home

det

it
nästan
nearly, almost

på eftermiddagen

in the afternoon

eftermiddag (-en,-ar,-arna

afternoon
mejl (-et, –, -n
email

vän (-nen,-ner,-nerna

friend
middag (-en,-ar,-arna
dinner

diska (-r,-de,-t

wash up, wash the dishes

spela (-r,-de,-t

play

piano (-t,-n,-na
piano
present (-en,-er,-erna
present, gift
sedan
then, afterwards
gå och lägga sig
go to bed
lägga (lägger, la/lade, lagt
lay, place, put
somna (-r,-de,-t
go to sleep

under

under, below
se (ser, såg, sett
see
par (-et, –, -en
couple
bredvid

next to

byta (byter, bytte, bytt
change

roll (-en,-er,-erna

role
vanlig (-t,-a
ordinary, common
på kvällen
in the evening

kväll (-en,-ar,-arna

evening
bestämd form
definite form

form (-en,-er,-erna

form

fylla (-er,-de,-t)i

fill in
berätta (-r,-de,-t

tell

glad (glatt, glada

happy
älg (-en,-ar,-arna
elk, moose
osv (= och så vidare

etc (and so on)

även om
even if

veta (vet, visste, vetat

know

välja (väljer, valde, valt

choose

ur

from, out of

ruta (-n,-or,-orna

box; square
sätta (sätter, satte, satt) på
turn/switch on
röka (-er,-te,-t
smoke
parkera (-r,-de,-t

park

rakt fram
straight ahead
fram
forward
höger
right

sida (-an,-or,-orna

side

instruktion (-en,-er,-erna

instruction

öppna (-r,-de,-t

open

dörr (-en,-ar,-arna

door

stänga (-er,-de,-t

close

fönster (-ret, –, -en

window
läsa (-er,-te,-t) upp
read out loud/aloud
följa (-er,-de,-t
follow

sjunga (sjunger, sjöng, sjungit

sing

annan (annat, andra

other, different

sätt (-et, –, -en

way