• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Respirationssystemet er anatomisk opdelt i
Øvre og nedre luftveje
Den konduktive del består af
Næsehule, nasopharynx (svælget), larynx (strubehovedet), trachea (luftrøret), bronchier, bronchioler og terminale bronchioler
Den respiratoriske del består af
Respiratoriske bronchioler, alveole ducts (gange) og alveoler
Alveolerne er stedet hvor der sker
Udveksling af O2 og CO2 mellem luften og blodet
Det respiratoriske epitel indeholder mindst disse fem celletyper
Cilierede cylinder celler, bægerceller, brush celler (med mikrovilli), små granulære celler og basalceller
Trachea
Luftrøret
Trachea deles i to
Primære bronchier
Efter flere forgreninger af bronchierne bliver deres diameter mindre og de hedder nu
Bronchioler
I bronchiernes mucosa ses
Respiratorisk epitel, hyalin brusk og kirtler
Kirtlerne i bronchierne er
Serøse og mucøse
I bronchiernes lamina propria ses
Glatte muskelceller, elastiske fibre og kirtler
Bronchiolernes diameter er
Mindre end 5 mm
I bronchiolernes mucosa ses der ingen
Brusk og kirtler
Bronchiolernes epitel ændres fra pseudolagdelt til
Cilieret cylinder eller kubisk epitel i de mindste bronchioler
Bægercellerne erstattes i bronchiolerne af
Clara eller
Claraceller producerer
Surfaktant
Bronchiolernes lamina propria består primært af
Glatte muskelceller
De respiratoriske bronchioler er
Overgangen mellem den konduktive og den respiratoriske del af respirationssystemet
Fra de respiratoriske bronchioler udgår
Alveolerne
Epitelet i de respiratoriske alveoler består af
Cilieret kubisk epitel og Claraceller afbrudt af områder med type I pneumocytter
Alveolære ducts (gange) danner overgang mellem
Respiratoriske bronchioler og alveoler
Det interalveolære septum ses
Mellem to alveoler
Det interalveolære septum er opbygget af
Bindevæv med elastiske, retikulære og kollagene fibre
I det interalveolære septum ses kroppens
Største kapillærnetværk
Luft og blod er i alveolerne adskilt af en
Blod-luft barriere
Blod-luft barrieren består af
Epitelcellerne i alveolerne, basal lamina fra alveole epitelcellerne og endotelcellerne og endotelcellerne
O2 diffunderer fra
Alveolerne til blodet
CO2 diffunderer fra
Blodet til alveolerne
Endotelet i kapillærerne i alveolerne er
Kontinuerte og uden fenestrationer
97 % af alveolernes overflade er dækket af
Type I pneumocytter
3 % af alveolernes overflade er dækket af
Type II pneumocytter
Type I pneumocytter er
Enlaget pladeepitel
Type I pneumocytternes funktion er
At danne en tynd barriere, der er permeabel for gasser
Type II pneumocytterne ses som
Afrundede celler placeret mellem type I pneumocytterne
Surfaktants primære funktion er
At nedsætte overfladespændingen i alveolerne
Alveolære makrofager ses i
Alveoler og i det interalveolære septum
De alveolære makrofagers funktion er
At fagocytere fremmedlegemer og ødelagte erytrocytter
Cilierne på det respiratoriske epitel har til funktion at
Fjerne den bronchoalveolære væske ved hjælp af bevægelse