Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pagsasalaysay

Pagpapahayag ng ating karanasan o nasaksihan

Panuto

Mga instructions or directions, kailangan ang malinaw at kumpletong impormasyon

AN

Kapag may NG sa pangungusap

IN

Kapag may ANG sa pangungusap

Pag-uulat


Isang tuwirang paglalahad ng kaganapan sa isang tiyak na lugar at panahon, sumasagot sa ANO SINO SAAN KAILAN BAKIT at PAANO

Pangangailangan o Kagustuhan

Pagpapahayag ng pangangailangan o kagustuhan katulad ng NAIS ko po, KAILANGAN ko po

Um-/ -um-

Ginagamit kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig at gitlapi kapag katinig

Ma-/mapa-

Kayang gawin

Maka

Dikusa

Maki

lahok

mag-/mang-

Propesyon o gawain

mag-...an/-han

magsabayan

magpa-

pagpapagawa ng kilos sa iba

ipa-

nagsasaad ng utos

i-

Paggamit ng isang bagay

ipaki

Nagsasaad ng pakikiusap

Ika

Nagsasaad ng dahilan

in-/-in

Aspektong pangnagdaan o pangkasalukuyan

Pandiwang Palipat

May tagatanggap ng kilos

Pandiwang Katawanin

Walang tagatanggap

Tahasan

Paksa ng pangungusap

Balintiyak

Ginagampanan ang layon

Perpektibo

Nagsasaad ng kilos

Imperpektibo

Kasalukuyang nagaganap

Kontemplatibo

Gagawin pa lamang

Pokus Tagaganap

Tagaganap ng kilos

Pokus layon

Layon o binibigyang-diin ng kilos

Pokus Ganapan

Lugar na pinangyarihan

Pokus Tagatanggap

Pinaglalaan ng kilos

Pokus gamit

Kasangkapan ng kilos

Pokus Sanhi

Dahilan ng kilos

Pokus Direksyon

Direksyon ng kilos