Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Z kim najczęściej telefonujesz?

Mit wem telefonierst du am häufigsten?

Kto najczęściej do Ciebie dzwoni?

Wer ruft dich am häufigsten an?

Ile smsów wysyłasz dziennie?

Wie viele sms verschickst du täglich?

Jak często dzwoni do ciebie twoja mama?

Wie oft ruft dich deine Mutter an?

Kiedy musisz wyłączać komórkę?

Wann musst du deine Handy ausschalten?

Ile procent dziewczyn słucha muzyki przez swoją komórkę?

Wie viel Prozent der Mädchen mit dem Handy Musik hören?

Kto wysyła najwięcej smsów?

Wer die meisten sms verschickt?

Ile procent chłopców dziennie lub kilka razy w miesiącu do kogoś dzwonią?

Wie viel Prozent der Jungen täglich oder mehrmals pro Woche jemanden anrufen?

Którą funkcję komórki chłopcy najmniej używają?

Welche handyfunktion die Jungen am wenigsten nutzen?

Kto robi więcej zdjęć/filmów?

Wer mehr Fotos/Filmy macht?

Czy ty masz komórkę?

Ob du dein Handy dabei hast?