Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Angiv de 5 forskellgie slags symptomer

Positive, negative, aggressive, cognitive, affective symptomer

Nævn mindst 5 positive symptomer, hvilken pathway skyldes det?

vrangforestillinger (paranoid)


Aggressivitet


selvmordstanker


hallucinationer (oftest i form af lyde)
VASH

Nagiv mindst 4 negative symptomer- Demotiveeret


- Anhedonia (ikke at være i stand til af oplevefornøjelse).


- Følelsesmangel vedr. meningsdannelse


- social adskillelse
DAFS

Angiv mindst 3 følelsesmæssige symptomer

Angst, skyldfølelsese og depression.

Hvilke transmittere er hovedsageligt involveret i skizofreni?

- Dopamin (administration af amfetamin kan skabeskizofreni-lignende positive symptomer, hvorfor det tænkes at skizofreniskyldes dopamin hyperaktivitet)


- Glutamate: NMDA receptor antagonister, skaberbåde positive og negative psykotiske symptomer, hvilketkan betyde, at sygdommen kan skyldes forstyrrelse i glutamateneurotransmission.

Angiv kort hvad dopamin hypothesis går ud på.

Mesolimbic DA pathway: reward, motivation, psychosis


Mesocortical DA pathway: cognitive, negative and effectivesymptoms


Nigostrial DA pathway: Extrapyramidale bivirkninger

Hvad er forskellen mellem første og anden generations antipsykotiske lægemidler

Første og anden generation (gamle og nye, typiske og atypiske)Anden generation, kaldes atypiske fordi de bl.a.:


- mindre motoriske bivirkninger.


- Bedre efficacy mod negative symptomer


- Receptor profil

Hvilke lægemiddelklasser indgår i første og andengenerations antipsykotiske lægemidler

Første: Dopamin antagonister


Anden: Dopamin antagonist + 5-HT antagonist

Forklar formålet med første-generationsbehandlingen og bivirkningerne heraf

Dopamin antagonister, der bruges ved psykotiske lidelser, har tilformål at blokere D2 imesolimbic pathway (afslapper positive symptomer). Men de systemisk administrerede stoffer, blokere de fleste D2receptor i hjernen, hvor der opstår bivirkninger:


- Motoriske effekter (nigrostriatal pathway) ->pseudo parkinsonism


- Forøget prolactin--> sekretion --> udvikling af bryster


- Hæmmer fornøjelse (mesolimbic pathway).

Forklar formålet med anden-generationsbehandlingen og bivirkningerne heraf

Består af dopamin antagonist + 5-HT antagonist. Hæmmer dopamin frigivelse.


Aktivering af disse--> hæmmet excitatorisk effekt--> forhøjet dopamin release i nigrostriatal pathway--> mindre extrapyramidal bivirkninger.


I mesolombic pathway vil de mindske de dopamin udløstepositive symptomer.Og på samme måde vil det i mesocortical pathway mindskenegative symptomer.

Hvad er extrapyramidale bivirkninger?

To typer motoriske forstyrrelser (extrapyramidalbivirkninger).


- Acute dystonias Akut, parkinson-lignende symptomerUstyrlige bevægelser, rysten og stivhed. Skyldesnigrostriatal dopamin receptor block. Reversibel.- Tardive dyskensia:Langsomt udviklende.Ustyrlige bevægelser i ansigt og ben. Irreversibel.