• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad hade Charles Darwin för teori kring människans beteende?

Enligt hans eveloutionsteori har mänskligheten utvecklas genom att egenskaper som haft mest betydelse och är mest lämpad för överlevnad har klarat sig och kunnat fortplanta sig. Det kallas för det naturliga urvalet

Hur kan man förklara t ex fobi för ormar ur ett biologiskt perspektiv?

individer som har varit bra på att akta sig för ormar har haft bättre förutsättningar att klara sig än andra. Genom det naturliga urvalet har rädslan för ormar förstärktes. beteende som har att göra med hur vi väljer partner och agerar som föräldrar påverkas enligt evelitosnpyskologerna av det naturliga urvalet

Hur kan våra hormoner påverka våra beteenden?

-

Vad kan du om skillnaden mellan vänster och höger hjärnhalva? Hur kan vårt beteende påverkas om vi är höger- eller vänsterdominerade?

beroende på uppgift och situation andvänder personerna de olika hjärnhalvorna, som om de hade två skilda personligheter . Varje hjärnhalva har egen mening och hjärntänka de, den vänstra andvänder sig av ord och den högra av senoriska föreställningar
Den vänstra hjärnhalvan står för språk, matematiskt och logiskt tänkande


Den högra halvhjärnan står för musikalietet, bild och lokalsinne
Det har visat sig att när den vänstra är nedsöv känner patienten sig leden

Finns det skillnader mellan könen, och vad kan de bero på enligt det biologiska perspektivet?

Mäns hjärnor är mer lateraliserade (updelade) än kvinnorberror på att pojkars hjärnorn mognare senare än flickors.
Kvinnors hjärnhalvor= mer allmän kunnig och klarar av fler uppgifter var för sig
Pojkars hjärnhalvor= löper större risk för skador den omogna tiden är längre

Vad finns det för kritik mot det biologiska perspektivet?

vad skiljer människan från djuren?, vad finns hennes tänkande och förmågan till problemlösning? har hon inget känsloliv?
Kritiken går ut på att människan inte bara är en biologisk varelse utan mycket mer komplex och med ett inre liv som påverkas av en mängd faktorer

Förklara kortfattat hur det behavioristiska perspektivet förklarar människans beteende.

fokusen ligger på inlärningen av beteende. begreppet behavioristiska myndades av amerikanen watson. enligt honom formas vi helt av miljön

Beskriv kort Pavlovs experiment med hundar.

hundar som brukat dregla när en skål med mat närmade sig, började dregla när han ringde i en klocka. hunderna hade lärt sig förknippa matskålen med klockan och reagerade på samma sätt på båda. om en reakiton väcks av sådan som ligger nära det som ursprungligen väckte reaktionen, kallas det generalisering