• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hur kan etsbroar sättas fast?

Det finns broar som är:X EmaljretineradeX ResinretineradeX Kompositretinerade

Vilka behandlingsalternativ finns för en entandslucka?

X Ingen behandlingX Partiell plattprotesX EtsbroX Konventionell broX ImplantatX OrtodontiX Transplantation av tand

Vad är speciellt för etsbroar?

Det är broar man sätter dit utan att preparera tänderna innan.

Vilka två vanliga etsbroar använder vi oss av?

X Marylandbroar
- Då gör man en elektrokemisk etsning och fäster en kobolt/krom-legering.
- Ponticen fästes sedan på kobolt/krom-legeringen som går mellan stödtänderna

X Rochette-broar
- Man har hål med en diameter på drygt 0,5 mm på legeringen.


- Kompositen får då extra retention

Vilka indikationer finns det för etsbroar?

X Som temporär bro som övergångsterapi till implantatX Ekonomiska faktorerX Unga individer med entandsluckaX Splinting exv (?) i parodontalt skadade fall

Vilka är kontraindikationerna för en etsbro?

X Amelogenesis & Dentinogenesis imperfectaX Stödtänder med stora fyllningar eller kronorX Otillräcklig mängd emaljX Korta stödtänderX Bruxism/ avancerad parafunktionX Långa brospannX Tunna transparenta tänderX Kraftigt divergerande tänderX Kraftig påbitning/ avsaknad av utrymmeX Diastema i fronttandsområdetX Avsaknad av tänder i sidopartierna

På vilka sätt kan man framställa en etsbro?

X LaboratorieframställdX Direktframställda på klinik

På vilket sätt kan man göra en klinikframställd krona?

X Om man har extraherat en kontakt tand kan man använda krondelen av tanden och använda som luckersättning. Man sätter fast tanden i tänderna bredvid med komposit efter att man etsat.X Man kan även använda en protestand i kombo med Ellman-nät som retinering som utfyllnad. Blir sk. splinting.X Etsbro med fiberförstärkning


- Tex Everstick och Stichtech

Vad ska labbet tänka på när de framställer Rochette-broar?

X Hålens totala yta viktig, ej dess antal.X Hålens skall vara större än 0.5mm i diameter.X Hålen skall ha större diameter ut mot munhålan och ej ha vassa kanter.X Man måste planera mha modellen. Då måste man tänka på:
- Avstånd från gingivan
- Marginal till incisala skäret
- Anslag approximalt
- Lämplig dimension - tjocklek

Vad ska man tänka på vid fastsättning av Rochettebron?

X Undvika kontaminering genomatt använda kofferdam vid cementeringen.X Stödtänderna poleras med pimpsten innan cementerinen påbörjasX Cementering: Etsning, primer/bonding och komposit.


Varför är det viktigt med uppföljning av bron?

Följs upp regelbundet då risk för karies föreligger om brons retention släpper vid ena stödet.

Vilka egenskaperhar Rochette-broar?

X Temporär ersättningX Kan användas där belastningsförhållanden är begränsadeX Enkel att framställaX Lätt att ta lossX Pontic i plast möjliggör justeringX Möjligt att använda dual cementX Slipa så lite om möjligt

Vilka tekniker använder man sig av då man vill påverka metallen på Maryland-broar?

X SandblästringXElektrokemisk etsningX Ytbehandling av legeringHur behandlar man Marylandbroar? (Om jag fattar rätt)

1. Elektrolyt - syror2. Vattensköljning3. Rengöring i ultraljudbad (18% HCl)4. Kontroll i stereomikroskop5. Påspackning i aceton eller kloroform

Vilket är ett vanligt förekommande medel till elektrokemisk etsning?

Vitallium till vissa Cobolt/krom-legeringar

Vilka är nackdelarna med elektrokemisk etsning?

X TeknikkänsligX Svårkontrollerat resultatX KontamineringsriskX Speciell utrustningX Bara vissa legeringar

Vad egenskaper har sandblästring som behandlingsmetod?

X Enkel metodX Fungerar till alla legeringarX Aluminiumoxid, 10-30 sekunder


- Aluminiumoxid används för avgradning samt avlägsnande av rost och andra svåra föroreningar.X Geometrisk ytförstoringX Rengöring från föroreningarX Ökad kemisk ytaktivitetX Ökad vätbarhet

Vad är viktigt att tänka på vid preparation?

X Etsbroars livslängd ökas vid lämplig preparation av stödtändernaX Bron får en entydig insättningsriktning


- Vinklarna på de inblandade tänderna måste vara detsamma.X Vid ets-broar i molarområdet krävs ocklusala
avstödsytorX Bindningsstyrkan till emalj är avhängig att man etsat ytan och ej kontaminerat denX Preparationerna för etsbroar ska ske endast i emalj

Vilka egenskaper har Marylandbroar?

X Permanent ersättningX MikroretineradX Begränsad preparationX Cementering med kemiskt härdande cement

Vilka materialval är vanliga till respektive bro?

X Rochette


- Ingen förbehandling


- Co-Cr eller Titan som legering


- Pontic i komposit eller porslinX Maryland


- Blästring med Aluminiumoxid


- Co-Cr/Titan som legering


- Komposit- eller porslinspontic


Hur är elasticitetmodulen och minsta möjliga tjocklek på de olika materialen?

X Titan


Elasticitetsmodul: 105


Tjocklek: 0.5-0.7X Kobolt-krom


Elasticitetsmodul: 200-230


Tjocklek: 0.4-0.5

Vad bör man ha i åtanke när man väljer material?

X Tjockleken bör vara på icke perforerade material minst 0.3 mmX Perforerade – minst 0.5 mmX Co‐Cr som material kan göras mycket tuntX Keramiska material är under utveckling, vid höga estetiska krav kan det i framtiden vara möjligt att utföraX Keramiska material kräver dock mer utrymme –resultaten är hittills dåliga

Vad har man hittills kommit fram till gällande helkeramiska broar?

Studier av Kern 2005:X Etsbroar av AluminiumoxidX 2 stödtänder med 5 års survival på 67,3 %X Ny teknik, vet lite om långtidsresultatX Oxidkeramer har begränsad möjlighet till
stark bindning mellan keram och cementX Keramer kräver påtaglig dimensionering ffa
mot pontic

Vad kom Kern och Sasse fram till gällande ett stöd eller två stöd?

Studie med 10 års uppföljning på All ceram-broar

X Högre lyckande frekvens på en-stöds-broar med ett extensionsled jämfört med två-stöds- broar.

Vilka är komplikationerna för etsbroar?

Enligt översiktartikel -13 Miettinen, Millar:X Årligen misslyckas 4,6% av metall-keramiska broar och 11,7% av helkeramiska broar.X 93% av de misslyckade metallkeramiska broarna var lossnade broarX Helkeramiska, 57% av misslyckanden var pga
frakturer


Vilka är fördelarna med etsbroar?

X TandsubstansbevarandeX ReversibelX Enkel och snabb teknikX Ekonomiska aspektenX Små risker för pulpaskadorX Recementering möjlig

Vilka är nackdelarna med etsbroar?

X Begränsad hållbarhetX Platsproblematik i ockl/artikX FärgproblemX Känslig cementeringsteknik