• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cechy

Kult linii


Modernizm


Warszawa


Nazwiska

Skoczylas


Żak


Kramsztyk


Rzecki


Stryjeńska


Roguski


Noakowski

Kramsztyk, Lechoń

Eugeniusz Żak, pierrot

Zofia Stryjeńska, świt

Skoczylas, wianki

Stryjeńska, pory roku

Noakowski, motyw z zamku piaskowego

Kardowski

Dziwne


Założyciel grupy Jednoróg


Obrazy figularne i pejzaże


Alegoria i mity

Felicjan Szczęsny Kowarski, wędrowcy

Felicjan Szczęsny Kowarski, głowa żydówki

Slendziński, Autoportret

Slendziński, ogrodnicy