• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Couette

Kołdra

Couvre-lit

Narzuta

Loyer

Czynsz

Équipement

Wyposażenie

Hermétique

Szczelny

Coulant

Cieknący

Légèrement brûlé (nourriture)

Przepalony

Déchargé

Rozładowany

Décongelé

Rozmrożony

Arraché

Urwany

Moisi

Zagrzybiony

Bouché

Zapchany

Brisé

Rozbity

Tuyau

Rura

Câble

Kabel

Aspirateur

Odkurzacz

Ampoule

Żarówka

Désespéré (adv)

Beznadziejnie

Estomac

Żołądek

Muscle

Mięsień

Démanger

Swędzić

Enfler

Puchnąć/Spuchnąć

Coude

Łokieć

Frisson

Dreszcz

Nausées

Mdłości

Vertiges

Zawroty głowy

Pression

Ciśnienie

Prendre

Brać/Wziąć

Dire

Mówić/Powiedzieć

Poser

Kłaść/Położyć

Sucer

Ssać/Wyssać

Se fouler la cheville

Zwichnąć kostkę