Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1
jeden
2
dwa
3
trzy
4
cztery
5
pięc
6
sześć
7
siedem
8
osiem
9
dziewięć
10
dziesięc
11
jedenaście
12
dwanaście
13
trzynaście
14
czternaście
15
piętnaście
16
szesnaście
17
siedemnaście
18
osiemnaście
19
dziewiętnaście
20
dwadzieścia
21
dwadzieścia jeden
25
dwadzieścia pięć
30
trzydzieści
40
czterdzieści
50
pięćdziesiąt
60
sieśćdziesiąt
70
siedemdziesiąt
80
osiemdziesiąt
90
dziewięćdziesiąt
100
sto
200
dwieście
300
trzysta
400
czterysta
500
pięćset
600
sześćset
700
siedemset
800
osiemset
900
dziewięćset
1000
tysiąc
2000
dwa tysiące
5000
pięć tysięcy
1,000,000
milion
1,000,000,000
miliard
685
sześćset osiemdziesiąt pięć
701
siedemset jeden
949
dziewięćset czterdzieści dziewięć