Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Títol: Oda a Guynemer


Autor: Josep Maria Junoy


Moviment: Avantguardisme

Títol: Tot l'enyor de demà


Autor: Joan Salvat Papasseit


Moviment: Futurisme

Ara que estic al llit malalt, estic força content. Demà m’aixecaré potser, i heus aquí el que m’espera: Unes places lluentes de claror, i unes tanques amb flors sota el sol, sota la lluna al vespre; i la noia que porta la llet que té un capet lleuger i duu un davantalet amb unes vores fetes de puntes de coixí, i una rialla fresca. I encara aquell vailet que cridarà el diari, i qui puja als tramvies i els baixa tot corrent. I el carter que si passa i no em deixa cap lletra m’angoixa perquè no sé el secret de les altres que porta. I també l’aeroplà que em fa aixecar el cap el mateix que em cridés una veu d’un terrat. I les dones del barri matineres qui travesseen de pressa en direcció al mercat amb sengles cistells grocs, i retornen que sobreïxen les cols, i a vegades la carn, i d’un altre cireres vermelles. I després l’adroguer, que treu la torradora del cafè i comença a rodar la maneta, i qui crida les noies i els hi diu: -Ja ho té tot? I les noies somriuen amb un somriure clar, que és el baume que surt de l’esfera que ell volta. I tota la quitxalla del veïnat qui mourà tanta fressa perquè serà dijous i no anirà a l’escola. I els cavalls assenyats i els carreters dormits sota la vela en punxa quje dansa en el seguit de les roderes. I el vi que de tants dies no he begut. I el pa, posat a taula. I l’escudella rossa, fumejant. I vosaltres amics, perquè em vindreu a veure i ens mirarem feliços. Tot això bé m’espera si m’aixeco demà. Si no em puc aixecar mai més, heus aquí el que m’espera: Vosaltres restareu, per veure el bo que és tot: i la Vida i la Mort.

Títol: Vinyes verdes vora el mar


Autor: Josep Maria de Sagarra


Moviment: Simbolisme

Vinyes verdes vora el mar,ara que el vent no remuga,us feu més verdes i encarteniu la fulla poruga,vinyes verdes vora el mar.Vinyes verdes del coster,sou més fines que la userda.Verd vora el blau marinervinyes amb la fruita verda,vinyes verdes del coster.Vinyes verdes, dolç repòs,vora la vela que passa;cap al mar vincleu el cossense decantar-vos massa,vinyes verdes, dolç repòs.Vinyes verdes, soledatdel verd en l'hora calenta.Raïm i cep retallatdamunt la terra lluenta;vinyes verdes, soledat.Vinyes que dieu adéual llagut i a la gavina,i al fi serrellet de neuque ara neix i que ara fina...Vinyes que dieu adéu!Vinyes verdes del meu cor...Dins del cep s'adorm la tarda,raïm negre, pàmpol d'or,aigua, penyal i basarda.Vinyes verdes del meu cor...Vinyes verdes vora el mar,verdes a punta de dia,verd suau de cap al tard...Feu-nos sempre companyia,vinyes verdes vora el mar!

Títol: Aigua-marina


Autor: Josep Maria de Sagarra


Moviment: Simbolisme

Voldria, ni molt ni poc:ésser lliure com una ala,i no mudar-me del llocplatejat d’aquesta cala;i encendre el focdel pensament que vibra,i llegir només un llibreantic,sense dubte, ni enveja, ni enemic.I no saber on anirem,quan la mort ens cridi al tàlem:creure en la fusta del rem,i en la fusta de l’escàlem.I fer tot el que fem,oberts de cor i de parpelles,i amb tots els cinc sentits;sense la por de jeure avergonyitsquan surtin les estrelles.Comprendre indistintamentrosa i espina;i estimar aquest moment,i aquesta mica de vent,i el teu amor, transparentcom una aigua-marina.