Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

El Joan va regar les flors

Les flors van ser regadas pel Joan

La Blanca trencarà la porta

La porta serà trencada per la Blanca

Tens una moneda de dos euros?

Una moneda de dos euros es tinguda (per tu)?

No trepitjeu la gespa

La gespa no ha de ser trepitjada (per vosaltres)

Recull els llibres

Els llibres han de ser recollits (per tu)

l'entrenador va felicitar els jugadors

els jugadors van ser felicitats per l'entrenador

el director va filmar la pel·lícula a Eivissa

la pel·lícula va ser filmada a Eivissa pel director

La policía va detenir els delinquents ahir a la nit

els delinquents van ser detinguts ahir a la nit per la policía.

Aquesta associació ha recollit moltes signatures

Moltes signatures hen sigut recollides per aquesta associació

Celebraran el sopar el dissabte vinent

El sopar serà celebrat el dissabte vinent