Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
lonnaithe
situated, located
póilín
policeman/woman
furasta
easy
siar
westward
soir
eastward
mionbhóthar
lane, small road
triall
to journey, travel
ó thuaidh
northward
ó dheas
southward
poll
hole
le feiceáil
to be seen
sraith
row
búistéar
butcher
bacús
bakery
nuachtáiní
newsagent
cógaslann
druggist
áth
ford
béaldath
lipstick
go gruama
gloomily
eachtra
incident
ceannfort
captain, leader
misneach
courage
cois Life
by the river Liffey
croith
shake
fostáisiún
substation
limistéar
teritory
roinnt
some
bailte
towns
tuairisc
report
diúite
duty
trua an domhain
great pity
tarlaigh
happen
toirtiúil
bulky
sárimreoir
star player, excellent player
lá den saol
once upon a time
tite
fallen
péire
pair
coláiste
college
traenála
training
fonn a bheith ar duine
to feel like (doing) something
óinseach
fool (used with a woman)
amadán
fool (used with a man)
seachaint
to avoid (verbal noun)
seachain
avoid
díomá
disappointment, sorrow
amhlaidh
thus, so
An amhlaidh go bhfuil?
Is it thus?
go múinte
politely
dualgas
duty
bánaithe
deserted
scólaíocht
schooling
lucht na gceard
tradespeople
bunús
majority
deontas
grant
ag maíomh
boasting
aontas
union
Eorpach
European
Aontas Eorpach
European Union
tionscal
industry
ag dul i neart
increasing, growing strong
rialtas
government
eastát
estate
mífhoighne
impatience
ionad
place, center
ionann
the same
ní hionann an rud agus a phictiúr.
the thing and its picture are not the same.
triobloid
trouble
tugtha don ól
inclined to drink
ciallmhar
sensible, reasonable
fiú
worth
a fhad agus
as long as
mana
motto
teifeach
refugee
teifigh
refugees
coir
crime
coiriúlacht
criminality
taispeáin
to show
díbeartha
banished, exiled
éide
uniform
gnáthéadaí
plain clothes (i.e. police)
cleachtaithe
used to