Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvad er organismer?
Levende væsner som har livsstyringer som bestemmer at den er i live som:
Optager nærring, udføre ånde processer, laver udskillelsesprocesser, vokser og formerer sig
Hvad er en virus?
Ikke en selvstændig organisme men en partikel. Kan kun eksisterer når den angriber en celle.
Hvad er en eukrayot?
En celle som indeholder:
- Indeholder en kerne med arvematerialet
- Arvematerialet findes i kromosomer
- Har afgrænset organeller
- Mitokondier og kloroform
- Cellemembran
- Ribosomer
- Valkuoler
- ER
En celle som indeholder:
- Indeholder en kerne med arvematerialet
- Arvematerialet findes i kromosomer
- Har afgrænset organeller
- Mitokondier og kloroform
- Cellemembran
- Ribosomer
- Valkuoler
- ER
Hvad er en prokayot?
En lille celle som ikke indeholder nogle organeller. Bakterier
- Arvematerialet findes i plasmider
- Frie kromosomer
- Cellemembran
- Cytoplasma
- Ribosomer
Hvad er forskellen på en prokayot og en eukayot?
Størrelsen
Eukrayoter indeholder organeller
Prokayoter har ingen celle kerne
Hvad er dette?
Hvad er dette?
Plantecelle
Adskiller sig fra dyrecellen ved at have:
Kloroform (grønkornene)
Har en stivcellevæg som består af cellulose
Større valkuoler
Hvad er endosymbiose?
en form for symbiose, hvor den ene af parterne lever i den anden
Hvad er en cyanobakterie?
En af de første organismer til at lave fotosyntese
Hvad er en svampecelle?
En nedbryder, minder meget om dyrecellen, har dog også en cellevæg men består ikke af det samme som plantecellers cellevæg
Hvad er ER?
Transportmiddel for proteiner ind og ud af cellen. Opretholdelse af processer i celler.
Hvad er valkuoler?
indeholder nærring og affaldsstoffer
Hvad kaldes en cyanobakterie også?
en blågrønalge