• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hur vanligt är det med platsproblem?

Ungefär 1/4 har mild platsproblematik och ca 1/4 har uttalad platsproblematik. Det är stor variation i omfattningen.

När har man platsbrist resp. trångställning?

Plastbrist har man då tänderna ej har erumperat än men kan diagnostiseras.
Trångställning har man när tänderna har erumperat.

Hur ser platsförhållandena ut i mjölktandsbettet?

X Generell glesställning
X Primatluckor anteriort om primära hörntänder i ök och distalt om hörntänder i uk.
X Om luckor saknas eller om det är platsbrist är det stor sannolikhet att man får trångställning i permanenta bettet

Hur ser terapin ut för plastproblematik i mjölktandsbettet?

Vanligtvis ingen terapi.

Hur ser platsförhållandena ut i ett tidigt växelbett?

X Vanligt med lätt trångställning i fronterna
X Mindre trångställningar kan korrigeras av breddtillväxt
X I uk kvarstår vanligen ngn mm trångställning

Vilken terapi utför man på lätt trångställning i tidigt växelbett?

Avvakta bettutveckling då en lätt bestående trångställning får anses som normalt och för att det ofta uppstår ytterligare minskning av bredden mellan hörntänderna senare i bettutvecklingen och då är det bättre att avvakta så man behandlar allt på en gång..?

Vilken terapi utför man på mer omfattande trångställning i tidigt växelbett?

Vanligtvis avvaktar man och behandlar det senare istället.
Tidigare var det vanligt med mjölktandsextraktioner men detta försöker man numera undvika då åtgärden inte anses göra ngn nytta eller t.o.m kan minska platsen i käkarna. (Förmodligen genom att tillåta tandvandring av bakomliggande tänder)

Hur växer käkarna?

X Maxillan blir större och växer distalt


- Detta ger plats för molarer
X Viss breddtillväxt i fronten och fronttänderna blir mer proklinerade
X Alveolarutskotten växer


- Bättrar på höjden
X Mandibeln blir större och växer distalt


- Ger plats för molarer

Vad är riskerna om växten är otillräcklig?

X Maxillan blir inte större och växer distalt:


- Risk för ektopisk eruption av 6:or


- Risk för saxbitning molarer
X Viss breddtillväxt i fronten uteblir


- Risk för platsbrist
X Mandibeln växer inte distalt och bli större:


- Risk för retention 7:or, 8:or

Vilka tänder är det som oftast hamnar i trångställning?

De tänder som erumperar sist i sitt segment såsom tex 2:or, 3:or, 5:or, 7:or och 8:or

Hur anses behandlingsbehovet vara för starkt uttalade trångställningar, rotationer och tippningar som är uppenbart estetiskt eller funktionellt störande?

Stort behov.

Vad säger SBU-rapporten om obehandlade trångställningar?

X Ger inte kariesskador
X Påverkar ej självuppfattningen
X Samband med parodontit oklart

Vad säger en systematisk översikt om påverkan på vardagen av bettavvikelser?

Starka bevis finns på att frontala bettavvikelser ger negativ emotionell påverkan och sämre socialt välbefinnande bland barn och ungdomar.

Hur analyseras platsförhållandena i växelbett?

Man beräknar platsen i tandbågen mellan distalt på 2:an och mesialt på 6:an. Detta subtraheras med de beräkade tandbredderna på anlaget.

Vad måste man tänka på vid val av terapi?

X Relativa utrymmet
X Finns diasteman?
X Är proklination möjlig med tanke på apikalbasens storlek?
X Hur ser mjukdelarna ut?
X Käkbasernas positioner är också avgörande

Vilka behandlingsval kan man göra när?

X Vidgning av tandbågen/bågarna

- Vid mindre uttalad platsbrist


- Vid Angle klass II:2


- Vid prenormala bett
X Reducera tandmassa


- Extraktioner eller slipningar sker vid mer uttalad platsbrist

Vad är nackdelen med vidgning?

Risk för recidiv föreligger. Ca 90 % får recidiv om uk-bågen vidgas mer än vad som kan beräknas med hänsyn till käkbaserna.
Tandbågen minskar även med åldern vilket kan ge viss recidiv.

Hur mkt plats vinner man av en proklination av fronten?

1 mm proklination ger 1mm plats per sida. 2 mm tot.

Hur mkt plats vinner man av en transversell expansion?

Ger oftast liten platsvinst, ngn mm bara, beroende på initial diagnos. Suturvidgning ger dock mer. Är svårt att expandera i uk.

Vilka är indikationerna för reduktion av tandmassa genom slipning?

X Liten platsbristX Triangulära tänder
X Hos vuxna
Kallas även för slenderizing eller stripping. Utförs efter seperatin med en speciell tunn diamanttrissa.


Vad är nackdelen med slipning?

Oftast inte nog mkt effekt av det och är svårt.

Vad utreder man innan man reducerar tandmassan genom extraktion?

X Utförlig anamnes
X Status och rtg
X Vilka tandanlag finns? Kvalité?
X Tandsjukdomar?
X Hur är barnets inställning till ortodontisk behandling. Kan de tänka sig att ha apparatur?

Hur mkt plats vinner man på extraktioner?

Extraktion av premolarer ger såklart en platsvinst på samma bredd som tänderna som extraheras per kvadrant. Ofta gör man detta i kombo med antingen retroklination eller proklination av front. En premolar är ca 7mm bred.

Varför gör man ibland serieextraktioner?

Sker i tidigt skede då man vill guida eruptionen. Detta används dock bara delvis då det saknas evidens.

Vilka är indikationerna för serieextraktion?

X Frontal trångställning
X Klass 1-bett
i kombo med normal profil och inga andra avvikelser som påverkar val av extraktionstand.

Hur går serieextraktioner till?

Man brukar extrahera 3:or som första steg för att kunna jämna ut fronten. Då man gör detta så förskjuts trångställningen bakåt.
Extraktion av 04:or var vanligt förr men nu är man mer restriktiv då man är rädd att ev granulationsvävnad i regionen kan försämra eruptionen. Ev. slipning av 05:or.Vilka kan konsekvenserna bli av serieextraktioner?

X Om man inte extraherar jämnt i båda kvadranterna kan mittlinjen förskjutas.
X Vid extraktion av primära uk-3:or minskar tandbågen samt att det passar sämre till eruptionsordningen
X Trångställningen förflyttas bakåt
X Försämrad eruption av granulationsvävnad efter extraktioner
X 12 tänder extraheras och 4 slipas ev vilket ger 16 ingrepp totalt och ett barn med lite tråkig erfarenhet från tandvården.

Vad gör vi idag vid praktiken i det tidiga växelbettet vid trångställningar i fronten?

X Extraktion av 03:or görs med stor restriktivitet men ofta ses resorptioner som en god indikation.
X Extraktion av 04:or och slipning görs inte så mkt.

Vad tar man generellt hänsyn till vid extraktioner i bettutvecklingen?

X Val av terapi beror på trångställningens omfattning och lokalisation


- Vanligen väljer man symmetriska extraktioner nära trångställningen för att underlätta tandvandring och beh med fast apparatur
X Finns andra avvikelser i bett- och käkställning?


- Tex postnormalitet


- Gränsfall gör det svårare


- Ofta krävs fast apparatur för kontrollerad luckslutning


- Vid normala bett med symmetriska trångställningar kan man låta naturen sköta luckslutningen.
X Käkarnas positioner
X Mjukvävnaderna
X Är det trångt i båda käkarna eller bara i ena?


- Oftast svårare att behandla då det bara är i enda utan att påverka den andra
X Oftast lättare att behandla trångställning i ök.
X Måste man välja en lite ovanligare tand att extrahera?


- Ofta krävs då fast apparatur för kontrollerad luckslutning

Vad gör man åt trångställningarna i fronten senare i bettutvecklingen?

Extraktion av permanenta 4:or är vanligast.Vilka är indikationerna för extraktion av permanenta 4:or?

Moderat - grav trångställning

Varför väljer man just 4:orna? Finns det någon nackdel?

X Den står mitt i tandbågen, oftast nära trångställningen (Ofta kring 3:orna) och ger möjligheter till ocklusionskorrigering både distalt ifrån och mesialt ifrån
X Ök 4:or har dessutom ogynnsam cervial - eller rotmorfologi. (Rotfåra)
X Nackdelen med extraktionen är risken för accentuering mot konkav profil

Varifrån ska luckor slutas?

Luckorna kan slutas både framifrån och bakifrån. Oftast en kombo. Vid stor höb kan nackdrag vara en bra idé.

Vad är indikationerna för att extrahera permanenta 5:or?

X Mild - moderat platsbrist
X Karierade
X Avvikande position
X Vid retention av 5:or..

Vad kan vara fördelen med att välja 5:or gentemot 4:or?

Mindre risk för accentuering mot konkav profil.

När extraheras 5:or i uk och 4:or i ök?

Det kan man göra om man vill ändra ocklusionen mellan 6:or i uk och ök i postnormala bett. Extraktionerna underlättar normalisering av ocklusionen i sagittalled.
Viss risk för tippning av 6:or om man inte använder fast apparatur för luckslutning.

Vad kan man göra vid trångställning i ök men utan trångställning i uk?

Då kan ibland extraktion av 2 ök-premolarer vara indicerad. Postnormal relation mellan 6:orna bibehålls och fronten backas.

Vad kan extraktionerna av ök-premolarer leda till om man inte extraherar ngt i uk?

1. Det kan leda till problem med ocklusionen då tandbredder misstämmer. Resultatet blir oftast en restlucka i ök distalt om 3:or.


2. När en restlucka finns har tänderna en tendens att mesialvandra.
3. Uk försöker ibland anpassa sig efter mesialvandringen i ök för att få en god ocklusion och detta gör att uk-premolarena också mesialvandrar.
4. Detta kan resultera i en trångställning i uk-fronten.Varför är unilateral extraktion oftast ogynnsam?

Det leder till mittlinjesförskjutning.

Varför extraherar man sällan insiciver?

X Estetiska problem
X I uk finns risk för större höb och så småningom djupare bett
X I ök är det i princip olämpligt men görs ofta i samband med tapptänder, aplasier eller trauma. Symmetri eftersträvas.

När extraherar man hörntänder?

I princip är det olämpligt eftersom det är svårt med estetiken. Detta görs fr.a vid svårbehandlade retinerade 3:or.

Vad ska man tänka på när man tar 6:or som extraktionsval?

X Är bättre i ök än i uk eftersom det är svårt att sluta luckan i uk.
X Oftast tar man antingen alla 6:or eller bara ök-6:orna
X Tidpunkten är viktig

Vad är indikationerna för extraktion av 7:or?

Ök


Vid trångställning i postnormala bett (Klass II:1) med ringa eller inga avvikelser i uk förutsatt att välutvecklade 8:or finns. Även då man vill undvika premolarextraktioner.
Uk


Oftast olämpligt så endast i undantagsfall

Vad kan konsekvenserna var extraktion av 7:or bli?

Om extraktion i ök:


- Risk för elongation av uk-7:or innan 8:orna har erumperat. Retention behövs därför ofta.
Om extraktion i uk:


- Spontan luckslutning är svår. 8:or tippar oftast istället för att mesialvandra så fast apparatur krävs.

Vilka tänder väljs i första hand vid karies eller på annat sätt skadade tänder?

6:or och 2:or.

När ska extraktioner pga trångställning undvikas?

X Vid prenormala bett


(För att när man vidgar ök blir det mer plats?)
X Angle klass II:2


(För att när dessa proklineras lite blir det mer plats)
X Smärre trångställningar


- Anses som normalt

Vad är viktigt att göra efter extraktioner?

Det är viktigt att följa upp så att utrymmena inte sluts av icke önskade tandförflyttningar så att det krävs fler extraktioner pga "trångt på att andra varvet"

Varför uppstår ofta platsöverskott i ök-fronten?

Detta uppstår pga hörtändernas lägen i alveolarutskotten som medför att incisivernas rötter trycks mesialt och tandkronorna distalt.
Platsöverskott i fronten är extra vanligt i mjölktandsbettet. Även vanligt pga aplasier.

Hur behandlas platsöverskottet?

Oftast ingen behandling men man måste ha koll på hörntändernas eruptionsriktning.