• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är frontal invertering?


När samtliga ök incisiver eller 13-23 biter innanför uk – fronten


Vad menas om man säger att en tand är inverterad?


Att det är en enstaka tand som biter innanför uk - fronten


Vad ingår i transversalla bettavvikelser?


Korsbett/korsbitning, saxbett/saxbitning


Vad är korsbitning?


Premolarer/molarer i ök biter med bucal kusepen i fissurenpå premolarer/molarer i uk.


Vad kallar man det om det bara gäller 1 eller 2 tänder?


Korsbitning


Vad betyder det om korsbettet är unilateralt eller bilateralt?


Unilateralt – ena sidanBilateralt – båda sidor


Vad betyder det att ett korsbett är tvångsfört?


När man måste föra åt sidan för att kunna tugga.


Vad är ett saxbett?


Premolarer/molarer i ök biter med palatinala kuspen bucaltom uk:s premolarer/molarer.


Vad är saxbitning?


När bara 1 eller 2 tänder biter bucalt om.


Vad kallar man det om det bara finns på ena sidan respektivebåda sidor?


Unilateralt och bilateralt


Vad innebär det om saxbettet är tvångsfört?


Att man måste föra utsidan för att kunna tugga.


Vilka områden ingår i dention?


Tandantal, eruption, position


Vad är ett annat ord för övertal?


Mesiodens


Vad är ett annat ord för undertal?


Angenesi


Var är mesiodens vanligast?


Vid incisverna.


Vilka tänder är det vanligast att det saknas anlag för i detpermanentabettet?


5:or och där efter ök lateralerna (12,22)


Vilka avvikelserfinns det gällande tandstorlek och form?

Tvillingtänder och tapptänder


Vad menas med transpositioner?


När tänder bytt plats i bettet


Vad kallas det när tänderna inte är i höjd medocklusalplanet?


Infraocklusion, vanligt på 05:or


Vad beror det på?


Oftast när det saknas anlag och mjölktanden försvinner inunder tandköttet eftersom den inte växer med resten avalveolarutskotten.


Vad är elongering?


Tänder vars höjd passerat ocklusalplanet


Vad menas om en tand är retinerad?


Att den normala eruptionstiden är väsentligen överstigen ochtanden inte visar några tecken, kliniskt eller röntgenologiskt på att eruptera.


Vilka anledningar kan finnas till att en tand inteerupterar?


Att det är trångställt – inte får plats, att det finnshinder i vägen – övertal, cystor


Hur många garder måste en tand vara roterad för att kallasroterad?


30 grader


Vad kan trångställning bero på och vad kan hända?


Tex liten mun, stora tänderDe tänder som erupterar sist får det trångt, tänder kan blilingual - eller bucalställda


Vad kan glesställning bero på?


Kraftig frenulum, saknade anlag eller samla tänder


Vilka funktionella avvikelser finns?


Laterlal – och anertiora tvångställningar, lateralt öppetbett


Vad är lateral tvångsställning?


När IP/IKP ärkorsbett tex på vänstersida och mittlinjen är förskjuten i uk åt vänster.RP/RKP är kant i kant och mittlinjerna stämmer – då är det entvångsförskjutning.


Vad är anterior tvångsföring?


När incisiverna är i kant i kant i RP/RKP och i IP/IKP är ökincisiverna bakom uk incisiverna. Kallas psudoprojeni i det primärabettet


Vad menas med lateralt öppetbett?


Avståndet mellan antagoniserande tänder i sidopartierna. Detska saknas minst 2mm och under förutsättning att tänderna är färdig erupterde.


Vad kan det bero på?


Ofta på en ärftlig hämning av alveolarutskottens tillväxt. Tungpressninglateralt oftast en sekundär orsak.