Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Bivråk


Pernis apivorus

* Grått huvud (hårt packade fjädrar som skydd mot bin)


* Dubbla ränder på stjärten

Brun glada


Milvus migrans

* Mörkare dräkt


* Grund stjärtklyka


* Brun ovansida på stjärt

Röd glada


Milvus milvus

* Ljusare dräkt


* Djup stjärtklyka


* Röd ovansida på stjärtHavsörn


Haliaeetus albicilla

* Kilformad stjärt


* Helvita stjärtfjädrar (båda sidor)


* Vit hals

Havsörn (ung)


Haliaeetus albicilla

* Kilformad stjärt

Brun kärrhök


Circus aeruginosus

* V-formad siluett


* Brun mage och undergump

Blå kärrhök


Circus cyaneus

* V-formad siluett


* Ljus mage och undergump


* Blått huvud


* Mörk bakkant på vingarna

Stäpphök


Circus marcourus

* Ljust huvud (samma färg som kroppen)


* Ljus bakkant på vingarna (enhetlig färg med resten)

Ängshök


Circus pygargus

* Mycket långa vingar


* Smal lång stjärt


* Blått huvud


* Svarta band längs med vingarna

Duvhök


Accipiter gentilis

* Breda vingar


* Breda höfter

Sparvhök


Accipiter nisus

* 4-5 tvärband på stjärten


* Stjärten alltid längre än vingbredden

Ormvråk


Buteo buteo

* Solfjäderformad (utspärrad) stjärt


* Ljus vingundersida med mörk framkant och mörk bakkant


* Endast en mörk rand längst ut på stjärten

Fjällvråk


Buteo lagopus

* Vit inre stjärthalva (båda sidor)


* Minst två smala svarta band på stjärten


* Ljus undersida

Mindre skrikörn


Aquila pomarina

* Vingpennor mörkare än vingtäckare (undersidan)


* Grunt fingrade handpennor


* Dubbla ljusa fläckar vid vingtäckarnas spets

Större skrikörn


Aquila clanga

* Vingpennor ljusare än vingtäckare (undersida)


* Djupt fingrade handpennor


* Enkla ljusa fläckar vid vingtäckarnas spets

Kungsörn


Aquila chrysaetos

* Rundad stjärtKungsörn


Aquila chrysaetos

* Rundad stjärt


* Vita stjärtfjädrar med svarta spetsar


* Vita fält på undersidan av vingarnaFiskgjuse


Pandion haliaetus

Tornfalk


Falco tinnunculusAftonfalk (hona)


Falco vespertinus


Stenfalk (hona)


Falco columbarius

* hos hanen svart ändband på stjärten och orange ton på buk och flanker

Lärkfalk


Falco subbuteo


Jaktfalk


Falco rusticolus

Pilgrimsfalk


Falco peregrinus

Tornuggla


Tyto alba

Berguv


Bubo bubo

Fjälluggla


Bubo scandiacus

Hökuggla


Surnia ulata

Sparvuggla


Glaucidium passerinum

Minervauggla


Athene noctua

Kattuggla


Strix aluco

Slaguggla


Strix uralensis

Lappuggla


Strix nebulosa

Hornuggla


Asio otus

Jorduggla


Asio flammeus

Pärluggla


Aegolius funereus

Duvhök


Accipiter gentilis

* Oranget öga

Sparvhök (hane)


Accipiter nisus

* Ljust öga


* Hanen är brunaktigt vattrad på bröstet, honan svartgrå

Ormvråk


Buteo buteo

Fjällvråk


Buteo lagopus

* Befjädrade ben

Fiskgjuse


Pandion haliaetus

Tornfalk


Falco tinnunculus

Tornfalc (hona)


Falco tinnunculus

Aftonfalk (hona)


Falco vespertinus

Aftonfalk (hane)


Falco vespertinus

Stenfalk (hane)


Falco columbarius

Lärkfalk


Falco subbuteo

Jaktfalk


Falco rusticolus

Pilgrimsfalk


Falco peregrinus