Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad ska man tänka på vid namngivning av cykloalkaner?

Cis/trans

Vad ska man tänka på vid namngivning av alkener?

E/Z

Specifik vridning

Höger: + dextro
Vänster: - levo

R

Medurs

S

Moturs

Hur kan diastereomerer separeras?

Genom kromatografi eller kristallisation

Vad har vatten för pKa?

15,7

Hur lyder Markovninkovs regel?

Reaktion via den stabilaste karbokatjonen som intermediär

sp3 hybridiserat kol

4 enkelbindningar

sp2 hybridiserat kol

dubbelbindning

sp hybridiserat kol

trippelbindning

Addition av vatten till alken

Alkohol

Cykliska etrar

Epoxider

Alkylhalider

RX

Peroxisyra

O


||


R-C-O-O-H

Addition av vatten till alkyner

Enoler
Tautomeri ger karbonylföreningar

Nitrogrupp (NO2) kan reduceras till

aminogrupp NH2

Krav för aromacitet

- Cykliskt system


- Konjugerat system


- Plant system


- Hückels regel uppfylld

Hückels regel

4n+2πe-= antal fria elektroner

Grupp 1

Aktiverande, orto och para styrande. Atomen närmast ringen har fria elektronpar. -O-H


-N-H2 -alkyl

Grupp 2

Deaktiverande, metastyrande. Elektronsugande grupper, + eller ∂+ på atomen närmast ringen


-NO2 -COOH -COOR

Grupp 3

Halogenerna, svagt deaktiverande, orto och para styrande

Oxidation av aromatiska alkaner med KMnO4

Karboxylsyror

Zaitsevs regel

Den mest alkylerade alkenen erhålls som hp

Vad stabiliserar C+jonen

Induktiv effekt och resonans

Vad ger kirala substrat vid Sn1

Racemisk produkt

Masspektroskopi

Mäter föreningars massor

Infraröd spektroskopi

Avslöjar funktionella grupper

Ultraviolett spektroskopi

Kollar hur konjugerat ett system är

Ju längre konjugerat system

desto längre våglängd på UV-ljus absorberas

Alkohol är

svagt nukleofilt

Dekarboxylering görs alltid

i sur miljö

Oxidationsmedel

Sätter på syre och tar bort väte


KMnO4


CrO7


SOCl2

Reduktionsmedel

Tar bort syre och lägger till väte


NaBH4


LiAlH4

Två ex på kolhydrater

Aldotetros


Ketopentos

Det högst numrerade stereocentret

OH-grupp åt höger: D-socker
OH-grupp åt vänster: L-socker

Formaldehyd + R-MgX

Primär alkohol

Aldehyd + R-MgX

Sekundär alkohol

Keton + R-MgX

Tertiär alkohol

H-nmr antal H/typ

Antal H Typ


6 2x CH3


4 2x CH2

Clemensreduktion

Zn(Hg) HCl ∆


lika många kol i kedjan, inget syre