Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Definer begrepet organisasjon.

En organisasjon er definert som et: "sosialt system som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål."

Definer begrepet motivasjon.

Motivasjon er en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensiteten av vår atferd. Motivasjon kan sees på som et produkt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Definer begrepet personlighet.

Personlighet kan defineres som individets mer eller mindre fast organiserte helhet av de for et individ karakteristiske måter å reagere på, tankemessig, følelsesmessig og ved ytre atferd.

Definer begrepet persepsjon.

Med persepsjon mener vi den kognitive prosessen som omfatter vår oppfatning av objekter og begivenheter i våre fysiske og sosiale omgivelser med utgangspunkt i våre sanseinntrykk her og nå.

Definer beslutning og bedømmelse.

En beslutning kan defineres som den handlingen som må til for å ta et valg mellom ulike handlingsalternativer i en problemsituasjon. Med bedømmelse menes det å gjøre seg opp en mening.

Definer begrepet læring.

Læring kan defineres som tilegnelse av kunnskap og ferdigheter som er relativt permanente, og som har sitt utgangspunkt i erfaring.

Definer begrepet emosjon.

Emosjon er et samlebegrep for følelser, affekter og humørtilstander. Det kan beskrives som et kontrollert følelsesuttrykk eller tilstand, det består derfor av følelser og kognisjon.

Definer begrepene innflytelse, påvirkning, politikk og makt.

Innflytelse er å oppnå endring i andres atferd i form av endringer i verdier, holdninger og handlinger som påvirker utfallet av valg og beslutninger på en betydningsfull måte.
Påvirkning er en sterkere form for innflytelse, i tillegg til å få til en endring av atferd får man også til en ettergivelse.
Politikk (av gr. ''politikos'’) – prosesser som iverksettes av grupper som alle, hver for seg, vil at organisasjonens (samfunnets) goder og byrder skal fordeles i tråd med den respektive gruppens ønskemål, og hvor fordelingsutfallet er gitt av aktørenes makt og innflytelse.
Makt er evnen til å endre andres atferd., og til å oppnå resultater selv om du møter motstand. Makt innebærer bruk av innflytelse og påvirkning, mens påvirkning og innflytelse ikke trenger å innebære bruk av makt.

Definer begrepene ledelse og administrasjon.

Ledelse er å sette mål for fremtiden, visjoner og strategier, samt å fastsette retning.
Administrasjon er å lage planer, budsjettere for gjennomføring av strategier, organisering, bemanning og kontroll.

Hva menes med ledereffektivitet?

Lederer som klarer å motivere sine medarbeidere til stor innsats over tid, påvirke organisasjonen eller avdelingen slik at den tjener mer penger, får lavere kostnader, eller at det blir færre feil og mindre sykefravær.

Hva menes med situasjonstilpasning?

Situasjonstilpasning er et sett av leder-tilpasning teorier. Dette betyr å tilpasse ledere til hensiktsmessige situasjoner.

Hva menes med begrepet gruppe i organisasjonspsykologisk sammenheng?

I organisasjonspsykologisk sammenheng defineres en gruppe som en sosial enhet hvor medlemmene påvirker hverandre gjensidig og har felles interesser over tid. Størrelsen på en gruppe er begrenset til mulighetene for gjensidig samspill og gjensidig bevissthet om hverandre.