Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Djup:

Mätning från alveolarlinjen (marginala benkanten) till djupaste punkten på emalj/cementgränsen på 8:an.
1 = <5mm
2= 5-8mm
3= >8 mm

Parodontalspalt:

1 = Tydlig spalta runt hela tanden
2 = Svårt att se runt hela tanden
3= Ser ingen alls

Follikel:

1 = Stor follikel
3 = Ingen follikel trots retinerad
Är follikeln väldigt vit kan det vara ett tecken på patologi.

Rotanatomi:

1 = Koniska rötter med samlat rotpaket
2 = Raka men separerade rötter
3 = Böjda och separerade rötter. Även breda rötter är försvårande

Angulering:

Hur tanden ligger i förhållande till framvarande tand.
1 = Parallell med 7:an
2 = Mesiohorisontell
3 = Distohorisontell

Längd/storlek:

I förhållande till framvarande tand. Längre/större ofta svårare då den har bättre/mer benfäste.

Kronstorleksamt form:

Ibland spelar det ingen roll alls. En stor krona på en horisontellt liggande tand kan vara besvärligt medan en stor krona på en parallellt stående tand kan vara bra.

Relation3:e molar ockl.yta till 2:a molarens distalytan:

Bara de mesialtippade som har det. Ju större ocklusal anläggningsyta mot 7:ans distalyta desto svårare tand.

Mandibularkanalen:

1= Solklart inferiort
2 = Lite svårare då den ligger högt och buccalt
3= Involverar rötterna
Ändrar inte tanden förhållande till kanalen vid projektionsvinkelbyte ligger de nära förbundna till varandra.

Benteckning:

1 = Luckert ben med tydliga märgrum
3 = Tätt ben ,

Operationsschema vid op.ex av uk 8:a:

1. Bedövning


- n. Alveolaris inferior = 2/3 av ampullen


- n. Lingualis = 1/3 av ampullen


- n. buccalis


- Infiltrativt vid tandrötterna


- Området kring 8:an.
2. Tvätt
3. Snittförning


- Börja på mitten av 6:an och följ sedan 6:an och 7:an till 8:ans distobuccala kusp.4. Avlastningssnitt- 90 grader buccalt ut från första snittet med benkontakt
5. Mucoperiost lambå


- Mha raspatoriet. Börja med papillerna.


- Sedan ned med haken i lambån.
6. Friläggning av kronan medstor rundborr


- Kronan ska synas tydlig. Till emalj/cementgräns eller furk.
7. Luxering med hävel


- Vill ha tydlig svikt i tanden
8. Ev. separation av krona medfissurborr


- Börja borra djupt i mitten vid ECG buccalt ifrån, sedan mesialt för att återgå till mitten, sedan distalt.


- Lite emaljvägg kvar lingualt och sedan knäcker bort den


- Ev. delning vertikalt också
9. Ev. separation av rötter


- Efter kronans avlägsning, känn på rötterna med luxator. Ev. merfriläggning. Separation i furkaturen om nödvändigt.
10. Sårtoilet


- För att ta bort follikelrester eller andra mjukvävnadsrester.


- Skrapa med Lucas sårkyrett men EJ I BOTTEN!!


- Spola rikligt. Även under lambån.
11. Bedöm benkanten och septa


- Ev. frissera benkanten så den ej är vass.


- Om septat mellan rötterna är löst = ta bort. Spara om det sitter fast.
12. Suturering (enkla)


Sutur 1 = Bakom 7:an


Sutur 2 = Början av avlastningssnittet


Sutur 3 = Mitten av avlastningssnittet


Sutur 4 = Mellan 6:an och 7:an (räta ut nålen först)
13. Pressa utvätska och koagel ur vävnaden.
14. Kompression

Hur ska man tänka vid behandlingsval för visdomstand utan kliniska symptom eller radiologiska tecken på patologi?

X Ingen behandling om:


- Total benretention oavsett ålder


- Total mjukvävnadsretention på patienter över 25 år
X Ingen behandling men klinisk och radiologisk kontroll om:


- Total mjukvävnadsretention på pat under 25 år


- Partiell retention på pat över 25 år
X Operativt avlägsnande bör övervägas om:


- Partiell retention på en pat under 25 år vars tand har en vid mesioangulär vinkel (>50grader) och bred anläggningsyta mot 7:an.

Hur ska man tänka vid behandlingsval för visdomstand med kliniska symptom, radiologiska tecken på patologi eller andra terapeutiska indikationer?

Operativt avlägsnande alt kausal behandling om:


- Samtliga retentionsgrader


- Oavsett ålder
Lämplig terapi avgörs från fall till fall

När är profylaktiskt borttagande motiverat?

X Strålning mot visdomstandsregionen
X Käkfraktur där 8:an förhindrar/försvårar reposition eller är en uppenbar infektionsrisk
X Immunosupprimerade patienter där tanden kan sonderas i fickan
X Inför infektionskänslig kirurgi
X Inför ortognat kirurgi där visdomstanden interfererar med osteotomisnitten

Vad ger man för postoperativ info gällande blödningen?

X Såret kan blöda lite första dygnet efter op.
X Skölj inte!
X Stilla blödning mha kompress i 30 min
X Om liggande ställning - ha huvudet högt
X Kontakta om det fortsätter blöda rikligt

Vilken info ger man dem som fått sedering?

X Effekten kvarstår i flera timmar
X Kan påverka reaktionstid och balans
X Ej köra bil eller cykla under operationsdygnet

Vad ger man för info gällande svullnaden?

X Svullnad uppstår både i mun och ansikte


- Håller sig 7-10 dagar och når sitt max efter 2-4 dagar.
X Kan få svårt att gapa
X Om du får svårt att svälja och kraftig svullnad uppkommer i munbotten eller svalg - RING 112 och begär käkskadejouren.

Vilken info ges gällande smärtan?

X Smärtan är mest intensiv första dagarna
X Om värktabletterna vi ger ej fungerar - kontakta oss.
Maxdoser:


Paracetamol: 1g x 4


NSAID: 600mg x 4

Vilken info ges gällande läkningen?

Stygnen försvinner av sig själv och det kommer vara ett hål där tanden suttit - helt normalt.

Vilken info ges gällande kosten?

X Ät och drick inget förrän bedövningen släppt
X Födan bör de första dagarna vara flytande eller bara halvfast
X Trots svårigheter med att äta måste man göra det eftersom kroppen behöver näring för god läkning.

Vilka hygienråd ges?

X Tänderna sköts som vanligt men med extra försiktighet just i operationsområdet
X Efter ingrepp kan man känna en dålig smak i munnen

Vilka intraoperativa rutiner har vi?

X Snittföring
X Lambå
X Friläggning av kronan
X Luxation


- Ska svikta
X Ev kronseparation
X Ev Rotseparation
X Sårtoilet samt inspektion av avlägsnad tand
X Suturering
Operationstiden bör inte överskrida 60 min.

Vilka faktorer är viktiga att ha koll på innan op utförs?

X Aktuella besvär
X Tidigare sjukdom(ar)
X Tidigare operation
X Nuvarande sjukdom(ar)
X Ärftlighet
X Överkänslighet
X Socialt
X Varning


- Ngt speciellt att beakta?
X Status
X Allmäntillstånd
X Blodtryck/puls
X Extraoralt
X Ytliga lymfknutor
X Intraoralt
X Bett
X Slemhinnor
X Diagnos
X Röntgenfynd
X Op indikation