Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad bör göras preoperativt?

Anamnes/hälsotillstånd/ankomstsamtal: tidigare sjukdomar, allergie, läkemedelsanvändning, hemförhållanden, m.m.
Röntgen, blodprover (Hb, LPK, elektrolyter, leverstatus, CRP, blödningsparametrar, blodgrupp + bastest), EKG, ultraljud.
Hygien - descutandusch x2.

Vilka är riskpatienter vid operation?

Hjärt/kärlsjuka, diabetiker, hög ålder, låg ålder, överviktiga, tidigare sjukdomar tex njursvikt, smärta.

Orsaker till postoperativa komplikationer?

Blödning, tromboembolism, infektioner, smärta, hjärtkomplikationer, organspecifika komplikationer (njurar, m.m).

Kroppens reaktion på trauma?

Autonoma svaret - vasokonstriktion och takykardi leder till ökad kontraktion av hjärtat.
Endokrina svaret - stresshormoner utsöndras, leder till minskade urinmängder och ökad glukos.
Reglering av vätskebalansen - törst, njurfunktionen.
Förlorar elektrolyter - bukoperationer, brännskador, kräkningar.

Symtom vid trauma?

Takykardi, blek och kall hud, låg urinproduktion och törst.

Blödningsorsaker?

Rubbad koagulation: Spontan; känd eller okänd sjukdom, läkemedel - ASA, Waran, NSAID.
Typ av operation: Bukoperationer, ortopediska operationer - höft.
Halskirurgi: Carotis - TEA, strumaoperationer.
Punktion av större kärl - PTA. Punktioner av inre organ - lever.

Symtom vid blödning?

Synlig öppen blödning - sprutande eller sivande. Andningsfrekvens ökar, puls stiger, blodtryck sjunker. Hb sjunker, svullnad, medvetandesänkning, blödningschock.

Åtgärd vid blödning?

Kompression vid sprutande blödning.
PVK, vätska och blod eller plasma.
Reoperation vid behov.
Occlusionsbehandling via angiografi.

Diagnostik vid blödning?

Klinisk, CT/ultraljud.

Vad beror tromboembolism på?

Förändringar i blodets koagulation: Dehydrering, stegrad fibrinogenhalt i blodet.
Förändringar i blodkärlsväggen: mekaniskt vid operation eller skada.
Förändringar i blodflödet: Immobiliserad, tryck, svullnad.

Riskfaktorer vid tromboembolism?

Ingrepp som varar mer än 30 min. Hög ålder. Tidigare trombossjukdom. Nära anhörig som haft venös trombos. P-piller, graviditet, cancer, övervikt, immobilitet, rökning.
Ökad risk vid ortopediska ingrepp tex höftprotes och vid bäckeningrepp, benstöd.

Symtom vid trombos i benen?

Vadsvullnad, smärtor och ömhet, rodnad, konsistensökning, ökad venteckning.
Vissa har inga symtom alls.

Symtom vid lungemboli?

Andnöd, bröstsmärta, ångest, förvirrad, vidgade halsvener, cyanos.
Vissa har inga symtom alls.
Akut omhändertagande!

Profylax mot tromboembolism?

Identifiera riskpatienten. Tidig mobilisering. Heparin som profylax. Kompressionsstrumpor. Kontroll av patient som opereras i benstöd. Smärtbehandling.

Diagnos vid trombosembolism?

Klinisk värdering. D-dimer: normalt värde utesluter trombos.
Ultraljud, flebografi (venös), CT (lungemboli).

Behandling vid trombosembolism?

Lågmolekylärt heparin. Warfarin (waran). Lindat ben och mobilisering.

Riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner?

Allvarlig bakomliggande sjukdom, tex cancer. Pågående infektion i annat organ.
Övervikt, hög ålder, trauma, hudskada, diabetes. Rökning, immunosupression, antibiotikaanvändning. Bakteriologiska förhållanden (resistens, m.m), operationstid, KAD, centrala infarter, PVK.

Profylax mot vårdrelaterade infektioner?

Hygien!! Preop viktig! Antibiotikaprofylax. Inte rakning!
Sterilitet och ventilation på operationssalen.
Kirurgisk teknik. Normotermi preoperativt. Sårskötsel.

Exempel på vårdrelaterade infektioner?

Urinvägsinfektioner - pga KAD, hygien.
Feber - abscess, sårinfektion, hygien.
Smittsamma tarmsjukdomar - smittspridning, hygien.
Hud - operationens art, hygien.
Blodförgiftning - PVK, centrala infarter, hygien.
Pneumoni - svårt att andas pga dålig smärtbehandling.

Diagnos vid vårdrelaterade infektioner?

Klinik - hur ser såret ut?
Temp, CRP, LPK.
Relevanta odlingar; blod, urin, sår.
CT med kontrast. Ultraljud.
Kontroll av "källan". Elimination av infektionsfokus - KAD, infarter.

Behandling av vårdrelaterade infektioner?

Antibiotika.
Perkutant abscessdränage - väletablerad abscess.
Operation om dränage inte fungerar eller är kontraindicerat.

Komplikationer till tarmoperationer?

Blödning - hematom.
Anastomosinsufficiens/läckage.
Stomiproblem.
Ileus - adheranser.
Infektion, paralys, venös trombos, smärta (noiceptiv/neuropatisk).

Komplikationer till ortopediska operationer?

Blödning - hematom.
Venös trombos, infektioner, smärta.

Vad ingår i NEWS-kontroller?

Blodtryck, puls, saturation, andningsfrekvens, urin (ml/timma), temperatur, medvetandegrad.

Övriga postoperativa kontroller av vikt?

Smärta - NRS. Hb. Illamående/kräkningar. Vätskebalans. B-glukos.
Sår - förband. Dränage, bukstatus, hud.
Distalstatus.

Vad ges som premedicinering?

Lugnande, opioider, sekretdämpande.

Lokal anestesi?

Blockad av mindre område, tex ett finger.

Regional anestesi?

Arm/ben.

Generell anestesi?

Sövd, i.v. eller inhalation.

Vad bör man tänka på att patienten bör vara precis innan op?

Smärbehandlade: Alvedon innan OP med lite vatten.
Nykissade.
Informerade om operation.


Välvätskade med dropp innan op.
Fastande 6 timmar.
Hygien!
Värme.